BO 2018: Zarządzenie prezydenta w sprawie zatwierdzenia wyników głosowania

Poniedziałek, 9 października 2017

Zarządzenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 09 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wyników głosowania w  głosowaniu nad budżetem obywatelskim Miasta Nowego Sącza na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zarządza się, co  następuje:
 

§ 1. Zatwierdza się wyniki głosowania nad budżetem obywatelskim miasta Nowego Sącza na 2018 rok, przedstawione przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego w Protokole wyników głosowania nad budżetem obywatelskim Miasta Nowego Sącza na 2018 rok z dnia 9 października 2017 r.
 

§ 2. Za wybrane do realizacji uznaje się:
 

1. Zadanie ogólnomiejskie:
 

1) Zadanie pod nazwą: „Kolorowe Jarmarki”- Nowosądecki smak i regionalny klimat świąt - organizacja targów świątecznych na sądeckim rynku, na kwotę 272 837,32 zł.
2) Zadanie pod nazwą: 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości - koncert plenerowy dla mieszkańców miasta „W bieli i czerwieni z muzyką wyzwoleni”, na kwotę 129 150,00 zł.
3) Zadanie pod nazwą: Turniej Piłki Nożnej dla dzieci w wieku 10-12 lat „Sądecka Liga Mistrzów”, na kwotę 3 650,00.zł.
 

2. Zadania dzielnicowe:
 

1) Dzielnica I- Zadanie pod nazwą: „Nowy Sącz przyjazny, życzliwy i przychylny mieszkańcom”, na kwotę 385 400,00 zł.
2) Dzielnica II-

a) Zadanie pod nazwą: „Niech szkoła bawi i uczy” - wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym przy ul. Władysława Broniewskiego 1, na kwotę 346 400,00 zł;
b) Zadanie pod nazwą: „Miejsce do grillowania na stadionie Jedności Nowy Sącz”, na kwotę 32 700,00 zł.
 

3) Dzielnica III- Zadanie pod nazwą: „Nasze osiedle na sportowo!”, na kwotę 400 000,00 zł.
4) Dzielnica IV - Zadanie pod nazwą: „BEZPIECZNE OSIEDLA-BEZPIECZNI MIESZKAŃCY czyli modernizacja infrastruktury (ciągów pieszych, parkingów i dróg) na terenie os. Biegonice, Dąbrówka, Szujskiego, Poręba Mała, Kaduk, Wólki i Przydworcowe mająca na celu poprawę warunków życia i  funkcjonowania mieszkańców”, na kwotę 398 740,00 zł.
 

§ 3. Zadania te wyczerpują pulę środków przeznaczoną na budżet obywatelski w 2018 roku.
 

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Nowego Sącza.
 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

§ 6. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza.
 

PREZYDENT MIASTA
Nowego Sącza
(-) Ryszard Nowak

Załączniki:

Powrót