BO 2019: 43 wnioski i co dalej?

Poniedziałek, 16 kwietnia 2018

Do 11 maja potrwa weryfikacja 43 wniosków złożonych w  edycji Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza na 2019 rok, a już 14 maja poznamy listę wniosków, które poddane zostaną pod głosowanie mieszkańców. Co teraz dzieje się z wnioskami? Zespół Weryfikujący dokonuje weryfikacji wszystkich zgłoszonych przez mieszkańców projektów zadań publicznych.
 

Weryfikacja wniosków do budżetu obywatelskiego Nowego Sącza na rok 2019 dokonywana jest pod kątem ich zgodności z obowiązującym prawej, zgodności z zadaniami Miasta, spełnieniem wymogów formalnych zgłoszonego wniosku, zgodności z  obowiązującymi dokumentami strategicznymi Miasta, realności i możliwości realizacji zadania oraz rzeczywistego kosztu jego wykonania, z  uwzględnieniem przyszłych kosztów. Wnioskodawca powinien we wniosku określić przybliżony koszt realizacji projektu według własnego oszacowania. Ostateczna wycena zostanie jednak dokonana w procesie weryfikacji zadania przez Zespół Weryfikujący. Zespół Weryfikujący przy ocenie danego projektu korzysta z opinii właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Nowego Sącza
 

W razie stwierdzenia podczas weryfikacji, że złożony wniosek nie zawiera istotnych informacji potrzebnych do analizy projektu lub projekt dla zadania ogólnomiejskiego lub dla zadania dzielnicowego przekracza kwotę 400 000 zł, wnioskodawca składający formularz niezwłocznie informowany jest o konieczności dokonania uzupełnień lub modyfikacji złożonego projektu. Na uzupełnienie lub zmiany wnioskodawca ma 7 dni. Brak reakcji ze strony wnioskodawcy skutkuje odrzuceniem projektu. Wniosek może być uzupełniany lub modyfikowany tylko jeden raz.
 

Nic nie może stać się bez zgody wnioskodawcy. W przypadku wprowadzenia konicznych zmian merytorycznych w złożonym wniosku Zespół Weryfikujący zobowiązany jest do pozyskania zgody wnioskodawcy.
 

Prawem Zespołu Weryfikującego jest także zorganizowanie spotkania wnioskodawców dwóch lub większej liczby wniosków, jeżeli ich zakres jest identyczny lub bardzo zbliżony. Celem takiego spotkania jest omówienia możliwości połączenia projektów w jeden lub dokonania takiej modyfikacji, aby nie pokrywał się zakres rzeczowy robót, bądź lokalizacja zadania. W  przypadku braku zgody przedstawicieli wnioskodawców na połączenie bądź modyfikację projektów będą one rozpatrywane osobno.
 

/Fot. ilustracyjne pexels.com/

Powrót