BO 2019: Obowiązek Informacyjny dot. przetwarzania danych osobowych

Piątek, 25 maja 2018

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

 

1.      Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Miasto Nowy Sącz reprezentowane przez Prezydenta Miasta, adres siedziby: Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz; Miasto Nowy Sącz jest jednostką samorządu terytorialnego realizującą zadania ustawowe gminy, powiatu oraz zadania zlecone administracji rządowej;

2.      Z administratorem – Prezydentem miasta Nowego Sącza można się skontaktować za pomocą email: urzad@nowysacz.pl ,telefonicznie: 18 443-53-08, pisemnie na adres siedziby Administratora; epuap: /os335l9icx/skrytka

3.      w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych, pod adresem mailowym: iod@nowysacz.pl ;

4.      Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji budżetu obywatelskiego Miasta Nowego Sącza na podstawie prawnej (Art.6 RODO ust. 1 lit. a, c, e) w zakresie:

a)      Cel 1: Nabór projektów, zakres danych:  (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail, adres IP ), czas przechowywania Zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, kategoria archiwalna A;

b)     Cel 2: Głosowanie, zakres danych: (numer telefonu, PESEL, litera nazwiska rodowego matki, adres IP ), czas przechowywania: do zatwierdzenia wyników przez Prezydenta Miasta.

5.      Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:

·        organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (m.in. MSWiA, MC, MZ, MEN, Urząd Skarbowy, PIP, ZUS),

·        podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

·        bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,

·        podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność.

6.      Administrator w uzasadnionych prawem przypadkach może przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej;

7.      Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także żądania przenoszenia danych, które to działania realizowane będą na zasadach określonych w rozdziale III RODO;

8.      Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO;

9.      W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;

10.   Jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a od powołania przez Sejm będzie nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

11.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji każdorazowo przedstawionego celu i bez ich podania nie jest możliwa realizacja tego celu.

Załączniki:

Powrót