Jakich błędów unikać we wnioskach do budżetu obywatelskiego?

Wtorek, 4 maja 2021

Na podstawie doświadczeń minionych edycji budżetu obywatelskiego, prezentujemy najczęściej popełniane błędy we wnioskach do budżetu obywatelskiego. Te błędy mogą wpłynąć na wykluczenie formalne lub odrzucenie ze względów merytorycznych wniosku.

  • Błędne określenie wnioskodawcy.
Ważnym jest, iż wnioskodawcą w budżecie obywatelskim może być wyłącznie mieszkaniec Nowego Sącza, dlatego jeżeli zamieszkujesz w Nowym Sączu, a nie jesteś zameldowany na pobyt stały lub czasowy, albo nie jesteś wpisany do rejestru wyborców pod podanym we wniosku adresem, koniecznie załącz do wniosku oświadczenie, że jesteś Nowosądeczaninem (wzór oświadczenia – uwaga oświadczenie składa się na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Nowego Sącza).
Ważne jest także podanie wszystkich imion i nazwisk używanych przez wnioskodawcę w dokumentach urzędowych. Szczególnie dotyczy to konieczności podania obu nazwisk, jeżeli nosisz nazwisko dwuczłonowe, nawet jeżeli na co dzień posługujesz się jednym.
  • Błędne wskazanie osiedla.
Jeżeli nie masz pewności do jakiego Osiedla przynależy teren, którego dotyczy projekt, zachęcamy do kontaktu z Wydziałem Geodezji i Nieruchomości lub z Wydziałem Organizacyjno-Administracyjnym Urzędu Miasta, by rozwiać swoje wątpliwości.
Dlaczego jest to ważne?
Mylne wskazanie osiedla może skutkować przeszacowaniem kosztorysu projektu. Pamiętajmy, że kwota środków budżetowych przeznaczonych na budżet obywatelski, podzielona jest na pule osiedlowe wyliczane proporcjonalnie ze względu na liczbę mieszkańców i powierzchnię danego osiedla.
  • Wnioskowanie o realizację zadania, które nie mieści się w zadaniach własnych miasta.
Nowy Sącz, jako byłe miasto wojewódzkie jest powiatem grodzkim, samorząd realizuje zadania przypisane gminom i powiatom w ustawach ustrojowych samorządu terytorialnego.
Obszerniej temat zadań własnych poruszymy w kolejnym artykule.
  • Do wniosku nie dołączono listy poparcia lub dołączono nieprawidłową.
Aby lista poparcia została uznana za poprawną, musi być podpisana przez co najmniej jednego mieszkańca Nowego Sącza, zameldowanego w naszym mieście na pobyt stały lub czasowy, albo wpisanego do rejestru wyborców bądź który złoży oświadczenie mieszkańca Nowego Sącza (wzór oświadczenia).
  • Wskazanie w projekcie lokalizacji realizacji zadania na terenie nie będącym własnością miasta, a projekt dotyczy inwestycji.
Jeżeli masz wątpliwości co do własności terenu, na którym chcesz zawnioskować o realizację zadania o charakterze inwestycyjnym lub trwale związanym z podłożem, skontaktuj się z Wydziałem Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miasta, by rozwiać te wątpliwości.
W ramach budżetu obywatelskiego mogą być realizowane zadania na terenie, na którym zgodnie z obowiązującym prawem miasto może wydatkować środki.
  • W kosztorysie projektu nie przewidziano wszystkich niezbędnych kosztów realizacji zadania.
Wnioskując o realizację danego zadania, należy przewidzieć wszystkie koszty, konieczne do poniesienia podczas jego realizacji. Jeżeli masz wątpliwości, czy przewidziałeś w swoim projekcie wszystkie niezbędne koszty, zadzwoń do wskazanych pracowników Urzędu (link) w celu rozwiania tych wątpliwości.
Jest to o tyle ważne, że korekta kosztorysu na etapie weryfikacji merytorycznej może spowodować przekroczenie puli osiedlowej, a co za tym idzie brak możliwości realizacji zadania we wnioskowanym zakresie.

Masz pomysł? Działaj! Napisz wniosek do budżetu obywatelskiego!

Powrót