Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Wyniki weryfikacji formalno - merytorycznej Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok

Poniedziałek, 9 sierpnia 2021

W dniu 30 lipca br. Zespół Weryfikujący zakończył intensywne prace związane z oceną i opiniowaniem projektów złożonych do Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza.

Do nowosądeckiego budżetu obywatelskiego na 2022 rok zgłoszono 213 pomysłów. Na etapie weryfikacji projektodawcy wycofali 10 złożonych wniosków. Pozytywnie zweryfikowany zostało 109 projektów. Zespół Weryfikujący negatywnie zaopiniował 92 wnioski. Ze względu na pokrywający się zakres, czy też lokalizację 2 wnioski zostały połączone z innymi projektami.

Przyczynami negatywnej oceny m.in. były:

  • zaproponowany zakres zadań nie mieści się w zadaniach własnych miasta;
  • realizacja projektu miałaby przebiegać po terenach nie będących własnością miasta;
  • projekty nie spełniają kryterium celowości i gospodarności środków;
  • szacunkowe koszty zadania przekraczają środki dostępne dla danego osiedla;
  • brak możliwości realizacji w trakcie jednego roku budżetowego;
  • nie uzupełnienie w terminie braków lun niedokonanie niezbędnej modyfikacji projektu.
Ze szczegółowymi wynikami weryfikacji możesz zapoznać się tutaj:

WYNIKI WERYFIKACJI FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ PROJEKTÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH PROCEDURY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA NOWEGO SĄCZA NA 2022 ROK

Zgodnie z zapisami uchwały dot. konsultacji budżetu obywatelskiego istnieje możliwość odwołania od wyniku weryfikacji. Ostateczną listę zadań wybranych do głosowania poznamy do 31 sierpnia

Załączniki:

Powrót