Witamy na stronie umożliwiającej wzięcie udziału w głosowaniu
w Budżecie Obywatelskim – Nowy Sącz 2022

Zasady głosowania:

  • Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Miasta Nowego Sącza.
  • Każdy uprawniony może zagłosować tylko jeden raz, oddając głos na jeden projekt.
  • Aby prawidłowo oddać głos należy podać numer PESEL, wskazać osiedle z którego chcesz zobaczyć projekty, a także potwierdzić zawarte na formularzu oświadczenia.
  • W przypadku, gdy głosującym jest osoba małoletnia/ubezwłasnowolniona, do karty do głosowania należy załączyć odpowiednią zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych.
  • Jeżeli nie jesteś zameldowany na terenie Nowego Sącza pamiętaj o konieczności dostarczenia wypełnionego druku oświadczenia do Urzędu Miasta przed zakończeniem okresu głosowania.
  • W celu weryfikacji oddania głosu należy wprowadzić w określone pole numer swojego telefonu komórkowego.
  • Na wskazany numer telefonu głosujący otrzyma (do 3 min) SMS-em kod weryfikacyjny, który należy wpisać w kolejne pole.
  • Jeden numer telefonu można wykorzystać do zweryfikowania maksymalnie trzech głosów.
  • Głosowanie trwać będzie od dnia 17 do dnia 24 września 2021 r.
  Aby rozpocząć głosowanie, kliknij przycisk „Rozpocznij głosowanie”.

  UWAGA:  W przypadku problemów z zasięgiem telefonu, blokadami SMS itp. filtrami SPAM GSM. Jeżeli nie potwierdzisz głosu kodem z SMS, Twój numer Telefonu/PESEL nie zostanie zablokowany, możesz spróbować po chwili ponownie uzupełniając formularz. Sprawdź poprawność wprowadzanego numeru telefonu (kolejność cyfr, bez numeru kierunkowego, spacji, "-", itp. znaków).

  Krok 1 z 3: Uzupełnij dane

  Krok 2 z 3: Wybór projektu

  Krok 3 z 3: Zweryfikuj dane

  Wybierz projekt:

  Twój wybór:

  Wybrałeś:

  Jeśli zakończyłeś wybór projektów, kliknij przycisk „Dalej“

  Uwaga! System do głosowania zapisuje adresy IP osób biorących udział w głosowaniu.
  Administrator reaguje na wszelkie próby łamania regulaminu głosowania.

  * Pola obowiązkowe

  Nieprawidłowy numer PESEL! Sprawdź poprawność wpisanych danych.

  Wybierz osiedle

  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

  1. Podstawą prawną Administratora do przetwarzania danych osobowych jest:
  a)    wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  b)    art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
  c)    Uchwała Nr XIII/133/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z  dnia 21 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania procedury budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza oraz wymogów formalnych jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego,
  d)    ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, Urząd Miasta Nowego Sącza informuje, iż:

  TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA   
  Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Miasto Nowy Sącz reprezentowane przez Prezydenta Miasta, adres siedziby: Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz; Miasto Nowy Sącz jest jednostką samorządu terytorialnego realizującą zadania ustawowe gminy, powiatu oraz zadania zlecone administracji rządowej.

  DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA  
   Z administratorem – Prezydentem Miasta Nowego Sącza można się skontaktować za pomocą e-mail: urzad@nowysacz.pl, telefonicznie: (18) 443-53-08, pisemnie na adres siedziby Administratora oraz przez epuap: /os335l9icx/skrytka.

  DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH    
  Prezydent Miasta Nowego Sącza wyznaczył inspektora ochrony danych z którym może się Pani/ Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@nowysacz.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA 
    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procedury budżetu obywatelskiego Miasta Nowego Sącza.
  Podstawa prawna wskazana w pkt. 1 niniejszego oświadczenia.

  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH    
  Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

  ODBIORCY DANYCH   
  Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym, w związku z realizacją umów zawartych przez Urząd Miasta Nowego Sącza, w ramach których zostało im powierzone przetwarzanie danych osobowych, w tym np.: dostawcom usług IT .

  PRAWA PODMIOTU DANYCH    
  Osobie, której dane są przetwarzane (tj. imię, nazwisko, nr PESEL, nr telefonu, adres IP, podpis) przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, oraz prawo żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe.

  PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO  
  Jeżeli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  INFORMACJA O PROFILOWANIU DANYCH  
  Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym także profilowane, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

  INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH  
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości oddania głosu.


  Zaznacz powyższą zgodę
  Zaznacz powyższą zgodę
  Zaznacz powyższą zgodę
  Podany PESEL jest nieprawidłowy
  Na podane dane została wydana karta do głosowania.
  Głosujesz bezpiecznie. Twoje dane są szyfrowane.
  Możesz oddać jeden głos na projekt z dowolnego osiedla, zanim podejmiesz decyzję zapoznaj się z projektami innych osiedli.
  Numer
  Nazwa i opis
  Koszt
  Wybór
  Osiedle: Centrum
  36

  Bądźmy otwarci na siebie - cykl spotkań kulturalnych dla mieszkańców OSIEDLA CENTRUM

   Centrum
  Festyny i imprezy okolicznościowe z okazji np. Dnia Dziecka, Mikołajki, spotkania z kolędą, Dzień Babci i Dziadka, Popołudnie z niespodzianką, wycieczki dla dzieci, zajęcia z robotyki lego dla dzieci, wyjścia do teatru dla seniorów i warsztaty florystyczne.
  Koszt: 46 550 zł
  39

  Kierunek: Odkrywamy historię Starego Cmentarza

   Centrum
  Montaż metalowych tablic jednej z informacją o Cmentarzu Zasłużonych i drugiej z mapą Starego Cmentarza z XIX wieku i opisem historycznym.
  Koszt: 20 000 zł
  92

  Sądeckie Serce Pomocy na Osiedlu Centrum

   Centrum
  Zakup i montaż pojemnika w kształcie serca na nakrętki oraz organizacja wycieczki dla mieszkańców osiedla.
  Koszt: 10 000 zł
  100

  #zielonyNowySacz - Kierunek: nie bądź cudok - zostań EKO!

   Centrum
  Sobotni fajrant jest dobrym czasem na zrobienie zakupów. W Nowym Sączu się nie maramy i chcemy być ekologiczni i modni - będziemy więc mieć swoje własne, osiedlowe torby. Co to to to takie? Ekologiczna torba wielokrotnego użytku, która każdej sądeckiej dziopie i każdemu mężnemu chodokowi przyda się do sklepu, na piknik czy do pracy. Wychodzimy może i na pole, ale za to zawsze wyrychtowani!
  Koszt: 5 250 zł
  141

  Siatkarski Nowy Sącz

   Centrum
  Celem projektu jest popularyzacja siatkówki wśród młodzieży. Projekt zakłada organizację nieodpłatnych zajęć sportowych (treningów siatkarskich) dla dzieci i młodzieży z terenu Nowego Sącza, z wyróżnieniem co najmniej trzech kategorii wiekowych.
  Koszt: 46 500 zł
  Osiedle: Helena
  14

  Renowacja cmentarza na Helenie

   Helena
  Remont nawierzchni ciągów komunikacyjnych znajdujących się na terenie Cmentarza Komunalnego na osiedlu Helena.
  Koszt: 230 446 zł
  90

  Sądeckie Serce Pomocy na Osiedlu Helena

   Helena
  Zakup i montaż pojemnika w kształcie serca na nakrętki oraz organizacja wycieczki integracyjne dla mieszkańców osiedla.
  Koszt: 10 000 zł
  120

  #zielonyNowySacz - Kierunek: nie bądź cudok - zostań EKO!

   Helena
  Sobotni fajrant jest dobrym czasem na zrobienie zakupów. W Nowym Sączu się nie maramy i chcemy być ekologiczni i modni - będziemy więc mieć swoje własne, osiedlowe torby. Co to to to takie? Ekologiczna torba wielokrotnego użytku, która każdej sądeckiej dziopie i każdemu mężnemu chodokowi przyda się do sklepu, na piknik czy do pracy. Wychodzimy może i na pole, ale za to zawsze wyrychtowani!
  Koszt: 15 000 zł
  Osiedle: Kochanowskiego
  8

  PERFEKCYJNE OSIEDLE KOCHANOWSKIEGO

   Kochanowskiego
  Projekt zakłada organizację imprez okolicznościowych dla mieszkańców osiedla oraz budowę i modernizację ciągów komunikacyjnych na osiedlu Kochanowskiego.
  Koszt: 234 523 zł
  124

  #zielonyNowySacz - Kierunek: nie bądź cudok - zostań EKO!

   Kochanowskiego
  Sobotni fajrant jest dobrym czasem na zrobienie zakupów. W Nowym Sączu się nie maramy i chcemy być ekologiczni i modni - będziemy więc mieć swoje własne, osiedlowe torby. Co to to to takie? Ekologiczna torba wielokrotnego użytku, która każdej sądeckiej dziopie i każdemu mężnemu chodokowi przyda się do sklepu, na piknik czy do pracy. Wychodzimy może i na pole, ale za to zawsze wyrychtowani!
  Koszt: 20 460 zł
  Osiedle: Przetakówka
  24

  RODZINNIE, SPORTOWO I BEZPIECZNIE NA PRZETAKÓWCE !!!

   Przetakówka
  Budowa ogólnodostępnego, ogrodzonego placu zabaw dla mieszkańców obok istniejącej siłowni pod chmurką. Zakup i zamontowanie piłko-chwytów przy boisku sportowym koło straży pożarnej, oraz zakup samojezdnej kosiarki- traktorka z koszem.
  Koszt: 160 000 zł
  47

  Remont Bulwaru Zbigniewa i Zofii Rysiów

   Przetakówka
  Projekt zakłada modernizację ścieżki pieszo - rowerowej na długości około 300 m długości, od Skweru im. Jerzego Masiora do ul. Zaleskiego.
  Koszt: 160 045 zł
  95

  Sądeckie Serce Pomocy na Osiedlu Przetakówka

   Przetakówka
  Zakup i montaż pojemnika w kształcie serca na nakrętki oraz organizacja wycieczki integracyjnej dla mieszkańców osiedla.
  Koszt: 10 000 zł
  131

  #zielonyNowySacz - Kierunek: nie bądź cudok - zostań EKO!

   Przetakówka
  Sobotni fajrant jest dobrym czasem na zrobienie zakupów. W Nowym Sączu się nie maramy i chcemy być ekologiczni i modni - będziemy więc mieć swoje własne, osiedlowe torby. Co to to to takie? Ekologiczna torba wielokrotnego użytku, która każdej sądeckiej dziopie i każdemu mężnemu chodokowi przyda się do sklepu, na piknik czy do pracy. Wychodzimy może i na pole, ale za to zawsze wyrychtowani!
  Koszt: 13 370 zł
  Osiedle: Stare Miasto
  37

  Kierunek: Nowy plac zabaw dla dzieci

   Stare Miasto
  Projekt zakłada zakup zabawek ogrodowych, sztucznej trawy i składanego ogrodzenia potrzebnych do urządzenia mobilnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej numer 1
  Koszt: 65 831,41 zł
  91

  Sądeckie Serce Pomocy na Osiedlu Stare Miasto

   Stare Miasto
  Zakup i montaż pojemnika w kształcie serca na nakrętki oraz organizacja wycieczki integracyjnej dla mieszkańców osiedla.
  Koszt: 10 000 zł
  97

  Projekt Stare Miasto

   Stare Miasto
  Projekt zakłada zakup i zamontowanie przy budynku głównym Sądeckiej Biblioteki Publicznej wrzutni książek, doposażenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w elementy i urządzenia do obsługi zawodów szkolnych, jak również organizację spotkań aktywizacyjno - integracyjnych dla mieszkańców osiedla tj. spotkania sąsiedzkiego, pikniku rodzinnego, mikołajek dla dzieci oraz zawodów sportowych.
  Koszt: 71 116 zł
  133

  #zielonyNowySacz - Kierunek: nie bądź cudok - zostań EKO!

   Stare Miasto
  Sobotni fajrant jest dobrym czasem na zrobienie zakupów. W Nowym Sączu się nie maramy i chcemy być ekologiczni i modni - będziemy więc mieć swoje własne, osiedlowe torby. Co to to to takie? Ekologiczna torba wielokrotnego użytku, która każdej sądeckiej dziopie i każdemu mężnemu chodokowi przyda się do sklepu, na piknik czy do pracy. Wychodzimy może i na pole, ale za to zawsze wyrychtowani!
  Koszt: 7 270 zł
  Osiedle: Zabełcze
  93

  Sądeckie Serce Pomocy na Osiedlu Zabełcze

   Zabełcze
  Zakup i montaż pojemnika w kształcie serca na nakrętki oraz organizacja wycieczki integracyjnej dla mieszkańców osiedla.
  Koszt: 10 000 zł
  127

  A może coś innego? … PARK DOŚWIADCZEŃ i REKREACJI

   Zabełcze
  Park doświadczeń i rekreacji - interaktywny, umożliwiający ciągłe odkrywanie nowych rozwiązań, dla dzieci w wieku 3-16 lat, umożliwiający wspólne spędzanie czasu rodziców/opiekunów z dziećmi. Międzypokoleniowe spotkania integracyjne.
  Koszt: 133 373 zł
  139

  #zielonyNowySacz - Kierunek: nie bądź cudok - zostań EKO!

   Zabełcze
  Sobotni fajrant jest dobrym czasem na zrobienie zakupów. W Nowym Sączu się nie maramy i chcemy być ekologiczni i modni - będziemy więc mieć swoje własne, osiedlowe torby. Co to to to takie? Ekologiczna torba wielokrotnego użytku, która każdej sądeckiej dziopie i każdemu mężnemu chodokowi przyda się do sklepu, na piknik czy do pracy. Wychodzimy może i na pole, ale za to zawsze wyrychtowani!
  Koszt: 4 110 zł
  Osiedle: Barskie
  29

  Zielona Szkoła

   Barskie
  Podstawowym elementem projektu i jego celowości jest montaż paneli fotowoltaicznych , które zasilą placówkę oświatową w energie elektryczną w wyniku czego budynek szkoły zostanie zaopatrzony w darmową energię , co wpłynie na obniżenie kosztów utrzymania placówki oświatowej.
  Koszt: 130 000 zł
  86

  #zielonyNowySacz - Kierunek: nie bądź cudok - zostań EKO!

   Barskie
  Sobotni fajrant jest dobrym czasem na zrobienie zakupów. W Nowym Sączu się nie maramy i chcemy być ekologiczni i modni - będziemy więc mieć swoje własne, osiedlowe torby. Co to to to takie? Ekologiczna torba wielokrotnego użytku, która każdej sądeckiej dziopie i każdemu mężnemu chodokowi przyda się do sklepu, na piknik czy do pracy. Wychodzimy może i na pole, ale za to zawsze wyrychtowani!
  Koszt: 18 860 zł
  212

  Kierunek: Zdrowy i bezpieczny Nowy Sącz

   Barskie
  Zakup oczyszczaczy powietrza do wszystkich sal Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Sączu oraz zakup 10 profesjonalnych foto-pułapek.
  Koszt: 132 000 zł
  Osiedle: Chruślice
  106

  #zielonyNowySacz - Kierunek: nie bądź cudok - zostań EKO!

   Chruślice
  Sobotni fajrant jest dobrym czasem na zrobienie zakupów. W Nowym Sączu się nie maramy i chcemy być ekologiczni i modni - będziemy więc mieć swoje własne, osiedlowe torby. Co to to to takie? Ekologiczna torba wielokrotnego użytku, która każdej sądeckiej dziopie i każdemu mężnemu chodokowi przyda się do sklepu, na piknik czy do pracy. Wychodzimy może i na pole, ale za to zawsze wyrychtowani!
  Koszt: 2 280 zł
  144

  BO Siatkówka łączy pokolenia!

   Chruślice
  Celem projektu jest popularyzacja siatkówki, poprzez organizację cyklu turniejów siatkówki, odbywających się na przenośnym boisku. Projekt jest skierowany do wszystkich mieszkańców, zarówno młodzieży jak i dorosłych.
  Koszt: 45 000 zł
  Osiedle: Falkowa
  32

  Aktywni mieszkańcy Osiedla Falkowa "poznają się" na nowo i zwiedzają Polskę

   Falkowa
  Organizacja cyklu wydarzeń - spotkań, wyjazdów, warsztatów integracyjnych dla wszystkich mieszkańców os.Falkowa. Projekt ten ma na celu umożliwienie wielu osobom wyjścia z izolacji domowej spowodowanej panującą od wielu miesięcy pandemią, a dzięki realizacji tego projektu z Budżetu Obywatelskiego możliwość taka będzie dostępna dla szerokiego grona odbiorców.
  Koszt: 169 958 zł
  111

  #zielonyNowySacz - Kierunek: nie bądź cudok - zostań EKO!

   Falkowa
  Sobotni fajrant jest dobrym czasem na zrobienie zakupów. W Nowym Sączu się nie maramy i chcemy być ekologiczni i modni - będziemy więc mieć swoje własne, osiedlowe torby. Co to to to takie? Ekologiczna torba wielokrotnego użytku, która każdej sądeckiej dziopie i każdemu mężnemu chodokowi przyda się do sklepu, na piknik czy do pracy. Wychodzimy może i na pole, ale za to zawsze wyrychtowani!
  Koszt: 4 810 zł
  Osiedle: Gołąbkowice
  15

  Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy ul. Nadbrzeżnej 77 w Nowym Sączu – instalacja oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy IV Liceum Ogólnokształcącym Sportowym

   Gołąbkowice
  Projekt polega na instalacji oświetlenia boiska na terenie IV Liceum Ogólnokształcącego Sportowego w Nowym Sączu – montaż i instalacja oświetlenia boiska. Założenie ma na celu ulepszenie bazy sportowo-rekreacyjnej IV LO Sportowego oraz umożliwienie aktywności sportowej mieszkańcom Nowego Sącza.
  Koszt: 140 000 zł
  26

  "Wesoło i sportowo" - doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 20

   Gołąbkowice
  Doposażenie istniejącego placu zabaw oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej.
  Koszt: 140 000 zł
  79

  Kierunek: odnowienie Parku Schwerteńskiego

   Gołąbkowice
  Park Schwerteński to jeden z najbardziej zaniedbanych parków w naszym mieście. W ramach projektu proponuje się wykonanie dokumentacji projektowej, odnowienie zniszczonych alejek i w miarę możliwości dokonanie zakupu i montażu koszy na śmieci oraz ławek. Jeśli zostanie środków w parku należy dokonać pielęgnacji istniejących drzew i krzewów oraz nasadzić nowe drzewa i krzewy.
  Koszt: 146 797 zł
  116

  #zielonyNowySacz - Kierunek: nie bądź cudok - zostań EKO!

   Gołąbkowice
  Sobotni fajrant jest dobrym czasem na zrobienie zakupów. W Nowym Sączu się nie maramy i chcemy być ekologiczni i modni - będziemy więc mieć swoje własne, osiedlowe torby. Co to to to takie? Ekologiczna torba wielokrotnego użytku, która każdej sądeckiej dziopie i każdemu mężnemu chodokowi przyda się do sklepu, na piknik czy do pracy. Wychodzimy może i na pole, ale za to zawsze wyrychtowani!
  Koszt: 13 560 zł
  Osiedle: Piątkowa
  50

  Kierunek: zasmakuj w Sączu - targi śniadaniowe

   Piątkowa
  Organizacja niedzielnych targów śniadaniowych na parkingu obok Miasteczka Galicyjskiego, dzięki którym mieszkańcy będą mogli w rodzinnym gronie zrelaksować się w piknikowej atmosferze oraz skosztować różnorodnego jedzenia lokalnych wytwórców.
  Koszt: 98 000 zł
  54

  Festiwal dla młodzieży ROZWIŃ SKRZYDŁA

   Piątkowa
  Projekt przewiduje zorganizowanie festiwalu dla uczniów nowosądeckich szkół średnich, podczas którego młodzi ludzie mogliby nawiązać nowe znajomości, zaprezentować swoje pasje/zainteresowania, wziąć udział w tematycznych warsztatach oraz spotkać się z inspirującymi osobami np. Michałem Zawadką - mówcą inspiracyjno-motywacyjnym oraz bawić się podczas dyskoteki w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu
  Koszt: 100 380 zł
  128

  #zielonyNowySacz - Kierunek: nie bądź cudok - zostań EKO!

   Piątkowa
  Sobotni fajrant jest dobrym czasem na zrobienie zakupów. W Nowym Sączu się nie maramy i chcemy być ekologiczni i modni - będziemy więc mieć swoje własne, osiedlowe torby. Co to to to takie? Ekologiczna torba wielokrotnego użytku, która każdej sądeckiej dziopie i każdemu mężnemu chodokowi przyda się do sklepu, na piknik czy do pracy. Wychodzimy może i na pole, ale za to zawsze wyrychtowani!
  Koszt: 5 910 zł
  129

  Bezpieczne osiedle Piątkowa - remont ul. Świt oraz ścieżki rowerowej i chodnika przy ul. Lwowskiej

   Piątkowa
  W ramach pracy przy ul. Świt należy wykonać remont nawierzchni bitumicznej oraz jeżeli pozwolą środki finansowe to warto utwardzić/poszerzyć pobocze (w granicach działki miejskiej). Ścieżka rowerowa i chodnik znajdują się po lewej stronie ul. Lwowskiej. W niektórych miejscach wymagana jest poprawa ułożenia kostki brukowej. Wskazane jest zniwelowanie wystających krawężników przy wjazdach.
  Koszt: 95 000 zł
  136

  "Mieszkańcy osiedla Piątkowa integrują się"

   Piątkowa
  Projekt zakłada spotkania integracyjne - wspólnotowe lokalnej społeczności. Celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom wspólnego spędzenia czasu, poprzez realizację wspólnych wyjazdów, imprez oraz lokalnych spotkań okolicznościowych.
  Koszt: 100 000 zł
  157

  SIATECZKI NA BRAMECZKI NA PIĄTKOWEJ

   Piątkowa
  Zakup siatek na bramki przy stadionie w Piątkowej na obiektach MOSiR-u.
  Koszt: 5 000 zł
  205

  Poprawiamy infrastrukturę drogową na osiedlu Piątkowa - wymiana nawierzchni asfaltowej na ulicy Świt

   Piątkowa
  Wniosek dotyczy realizacji zadania w jednym wariancie - remont drogi z położeniem nowej warstwy asfaltu.
  Koszt: 100 000 zł
  Osiedle: Westerplatte
  21

  Integracyjny osiedlowy piknik - rekreacja i zabawa na osiedlu Westerplatte

   Westerplatte
  Projekt zakłada organizację integracyjnej imprezy dla mieszkańców osiedla połączoną z Dniem Dziecka. Podczas integracyjnego pikniku rodzinnego zorganizowane będą atrakcje: - konkursy, gry, zabawy, animacje, - turnieje dzikich drużyn w piłce nożnej, - pokaz sprzętu ratowniczo-gaśniczego straży pożarnej, - pokaz ratownictwa medycznego, - poczęstunek z grilla, wata cukrowa.
  Koszt: 38 079 zł
  30

  Strefa aktywnego wypoczynku na osiedlu Westerplatte.

   Westerplatte
  Projekt zakłada zakup i montaż betonowych stołów do gier (w tenisa stołowego, stołu do gry w piłkarzyki, a także podwójnego stołu do gry w szachy i chińczyka) przy ul. Batalionów Chłopskich. Zainstalowane będą ławki oraz kosze na śmieci, a pod urządzeniami ułożona zostanie kostka brukowa.
  Koszt: 60 000 zł
  81

  Kierunek: Nowy Sącz ogrodem zmysłów – ogród motyli

   Westerplatte
  Utworzenie z niezagospodarowanego dziś skweru na rogu ulic Batalionów Chłopskich i Broniewskiego, pierwszego w Nowym Sącz parku kieszonkowego przyjaznego mieszkańcom oraz motylom.
  Koszt: 76 079 zł
  135

  #zielonyNowySacz - Kierunek: nie bądź cudok - zostań EKO!

   Westerplatte
  Sobotni fajrant jest dobrym czasem na zrobienie zakupów. W Nowym Sączu się nie maramy i chcemy być ekologiczni i modni - będziemy więc mieć swoje własne, osiedlowe torby. Co to to to takie? Ekologiczna torba wielokrotnego użytku, która każdej sądeckiej dziopie i każdemu mężnemu chodokowi przyda się do sklepu, na piknik czy do pracy. Wychodzimy może i na pole, ale za to zawsze wyrychtowani!
  Koszt: 10 610 zł
  Osiedle: Gorzków
  2

  Tężnia solankowa - sięgnij po zdrowie i relaks

   Gorzków
  Projekt zakłada wykonanie ogólnodostępnej wiaty zadaszającej z tężnią solankową, montaż ławek, tablicy informacyjnej oraz ogrodzenie terenu. Głównym celem inwestycji będą działania prozdrowotne rehabilitacyjne lecznicze i poprawiające jakość powietrza. Rolą jaką pełni tężnia solankowa pozytywnie wpłynie na zdrowie mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych.
  Koszt: 124 300 zł
  117

  #zielonyNowySacz - Kierunek: nie bądź cudok - zostań EKO!

   Gorzków
  Sobotni fajrant jest dobrym czasem na zrobienie zakupów. W Nowym Sączu się nie maramy i chcemy być ekologiczni i modni - będziemy więc mieć swoje własne, osiedlowe torby. Co to to to takie? Ekologiczna torba wielokrotnego użytku, która każdej sądeckiej dziopie i każdemu mężnemu chodokowi przyda się do sklepu, na piknik czy do pracy. Wychodzimy może i na pole, ale za to zawsze wyrychtowani!
  Koszt: 12 150 zł
  143

  Remont chodnika wzdłuż Traugutta

   Gorzków
  Projekt zakłada remont chodnika na odcinku 150m wzdłuż ulicy Traugutta miedzy ulicą Żulińskiego a przejazdem kolejowym
  Koszt: 82 500 zł
  158

  MIESZKAŃCY GORZKOWA RAZEM !!! WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ !!!

   Gorzków
  Poprawa bezpieczeństwa dla pieszych poprzez oznakowanie pionowe i pionowe przejść dla pieszych. Eventy integracyjne dla mieszkańców. Powrót do normalności, wspólnej integracji i dbanie o dobre zdrowie oraz miłe spędzanie czasu.
  Koszt: 124 000 zł
  Osiedle: Kilińskiego
  34

  Piłka nożna dla każdego

   Kilińskiego
  Ogólnodostępne, bezpłatne treningi piłkarskie dla każdego, na obiektach MKS Sandecja.
  Koszt: 27 200 zł
  63

  Kierunek: Nowy Sącz ogrodem zmysłów – różana aleja

   Kilińskiego
  Obsadzenie różami chodnika wiodącego od wiszącej kładki nad rzeką Kamienicą do ulicy Jana Kilińskiego
  Koszt: 27 221 zł
  123

  #zielonyNowySacz - Kierunek: nie bądź cudok - zostań EKO!

   Kilińskiego
  Sobotni fajrant jest dobrym czasem na zrobienie zakupów. W Nowym Sączu się nie maramy i chcemy być ekologiczni i modni - będziemy więc mieć swoje własne, osiedlowe torby. Co to to to takie? Ekologiczna torba wielokrotnego użytku, która każdej sądeckiej dziopie i każdemu mężnemu chodokowi przyda się do sklepu, na piknik czy do pracy. Wychodzimy może i na pole, ale za to zawsze wyrychtowani!
  Koszt: 2 100 zł
  149

  WSPÓLNIE NA KILIŃSKIEGO !!!

   Kilińskiego
  Spotkanie integracyjne dla dzieci i dorosłych mające wspólne pasje i zainteresowania sportowe.
  Koszt: 3 500 zł
  Osiedle: Millenium
  41

  Łączymy pokolenia na Millenium

   Millenium
  Projekt obejmuje organizację: kina plenerowego, festynu rodzinnego, turnieju międzypokoleniowego oraz warsztatów: fotograficznych, tanecznych oraz muzycznych. Wyjścia na basen dla dzieci i seniorów. Cykl wydarzeń i impreza ma na celu integracje społeczeństwa po pandemii Covid-19 oraz odbudowanie relacji między pokoleniowej na osiedlu Millenium.
  Koszt: 78 500 zł
  125

  #zielonyNowySacz - Kierunek: nie bądź cudok - zostań EKO!

   Millenium
  Sobotni fajrant jest dobrym czasem na zrobienie zakupów. W Nowym Sączu się nie maramy i chcemy być ekologiczni i modni - będziemy więc mieć swoje własne, osiedlowe torby. Co to to to takie? Ekologiczna torba wielokrotnego użytku, która każdej sądeckiej dziopie i każdemu mężnemu chodokowi przyda się do sklepu, na piknik czy do pracy. Wychodzimy może i na pole, ale za to zawsze wyrychtowani!
  Koszt: 13 530 zł
  159

  MILLENIUM BLIŻEJ MIESZKAŃCÓW !!!

   Millenium
  Eventy integracyjne dla mieszkańców. Powrót do normalności, wspólnej integracji i dbanie o dobre zdrowie oraz miłe spędzenie czasu. Poprawa bezpieczeństwa dla pieszych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego przejść dla pieszych.
  Koszt: 93 900 zł
  Osiedle: Nawojowska
  23

  Zajęcia sportowe dla każdego mieszkańca.

   Nawojowska
  Projekt zakłada organizowanie ogólnodostępnych zajęć sportowych obejmujących sztuki walki adresowanych dla mieszkańców Nowego Sączą ( dla osób w różnym wieku oraz o różnej kondycji fizycznej).
  Koszt: 175 843 zł
  27

  Kierunek: nowe atrakcje – miejsce grillowe i rekreacyjne oraz doposażenie placu zabaw dla dzieci

   Nawojowska
  Utworzenie otwartego dla wszystkich mieszkańców bezpiecznego miejsca do grillowania oraz doposażenie placu zabaw dla dzieci wraz z elementami siłowni na świeżym powietrzu.
  Koszt: 169 743 zł
  126

  #zielonyNowySacz - Kierunek: nie bądź cudok - zostań EKO!

   Nawojowska
  Sobotni fajrant jest dobrym czasem na zrobienie zakupów. W Nowym Sączu się nie maramy i chcemy być ekologiczni i modni - będziemy więc mieć swoje własne, osiedlowe torby. Co to to to takie? Ekologiczna torba wielokrotnego użytku, która każdej sądeckiej dziopie i każdemu mężnemu chodokowi przyda się do sklepu, na piknik czy do pracy. Wychodzimy może i na pole, ale za to zawsze wyrychtowani!
  Koszt: 15 200 zł
  Osiedle: Wojska Polskiego
  10

  Osiedle Wojska Polskiego dla każdego 2.0

   Wojska Polskiego
  Głównym celem projektu jest rozbudowa istniejącego placu zabaw przy budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3 o elementy przystosowane dla dzieci niepełnosprawnych. Dodatkowo projekt obejmuje organizację cyklu imprez okolicznościowych oraz wycieczek dla mieszkańców osiedla Wojska Polskiego.
  Koszt: 169 100 zł
  45

  Poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Wojska Polskiego

   Wojska Polskiego
  Projekt zakłada zakup i montaż kamer monitoringu miejskiego w pobliżu boiska sportowego przy ul. I Brygady (działka 6/35, obr. 68). Obejmuje również zakup i montaż latarni parkowych wzdłuż chodnika przy placu zabaw.
  Koszt: 52 000 zł
  82

  Kierunek: Nowy Sącz ogrodem zmysłów - droga królewska

   Wojska Polskiego
  Obsadzenie pasa zieleni wzdłuż ulicy Królowej Jadwigi różnymi odmianami hortensji
  Koszt: 81 000 zł
  137

  #zielonyNowySacz - Kierunek: nie bądź cudok - zostań EKO!

   Wojska Polskiego
  Sobotni fajrant jest dobrym czasem na zrobienie zakupów. W Nowym Sączu się nie maramy i chcemy być ekologiczni i modni - będziemy więc mieć swoje własne, osiedlowe torby. Co to to to takie? Ekologiczna torba wielokrotnego użytku, która każdej sądeckiej dziopie i każdemu mężnemu chodokowi przyda się do sklepu, na piknik czy do pracy. Wychodzimy może i na pole, ale za to zawsze wyrychtowani!
  Koszt: 21 790 zł
  185

  SPORTOWO I PRZYJAŹNIE NA WP

   Wojska Polskiego
  Organizacja minimum jednego wydarzenia sportowo- integracyjnego dla mieszkańców osiedla.
  Koszt: 6 000 zł
  Osiedle: Zawada
  102

  Utwardzenie nawierzchni na ul. Wypoczynkowej

   Zawada
  Położenie brakującego dywaniku asfaltowego na ul. Wypoczynkowej, 260 mb.
  Koszt: 258 609 zł
  140

  #zielonyNowySacz - Kierunek: nie bądź cudok - zostań EKO!

   Zawada
  Sobotni fajrant jest dobrym czasem na zrobienie zakupów. W Nowym Sączu się nie maramy i chcemy być ekologiczni i modni - będziemy więc mieć swoje własne, osiedlowe torby. Co to to to takie? Ekologiczna torba wielokrotnego użytku, która każdej sądeckiej dziopie i każdemu mężnemu chodokowi przyda się do sklepu, na piknik czy do pracy. Wychodzimy może i na pole, ale za to zawsze wyrychtowani!
  Koszt: 16 630 zł
  150

  ZAWADA DLA KAŻDEGO !!! PORA NA ZMIANY!!!

   Zawada
  Rozbudowa infrastruktury i bazy rozrywkowo sportowej, poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Zawada oraz organizacja wydarzeń integracyjnych dla mieszkańców.
  Koszt: 258 000 zł
  Osiedle: Biegonice
  25

  WIATA REKREACYJNA WRAZ Z MIASTECZKIEM ROWEROWYM

   Biegonice
  Projekt dotyczy budowy wiaty rekreacyjnej oraz tzw. miasteczka rowerowego wraz z niezbędną infrastrukturą w tym drogi, chodniki, stojaki na rowery, stacja do napraw rowerów, tablice informacyjne, znaki drogowe.
  Koszt: 218 388 zł
  83

  Bezpieczne przejścia dla pieszych na ul. Węgierskiej - Bezpieczny Mieszkaniec

   Biegonice
  W ramach projektu wykonanych zostanie 6 nowoczesnych "Bezpiecznych Przejść dla Pieszych" na jednej z najbardziej ruchliwych ulic w tej części Małopolski - czyli ulicy Węgierskiej w Nowym Sączu. Zakupiony zostanie także wózek widłowy do ładowania worków z piaskiem podczas nagłych powodzi.
  Koszt: 218 388 zł
  94

  #zielonyNowySacz - Kierunek: nie bądź cudok - zostań EKO!

   Biegonice
  Sobotni fajrant jest dobrym czasem na zrobienie zakupów. W Nowym Sączu się nie maramy i chcemy być ekologiczni i modni - będziemy więc mieć swoje własne, osiedlowe torby. Co to to to takie? Ekologiczna torba wielokrotnego użytku, która każdej sądeckiej dziopie i każdemu mężnemu chodokowi przyda się do sklepu, na piknik czy do pracy. Wychodzimy może i na pole, ale za to zawsze wyrychtowani!
  Koszt: 4 770 zł
  103

  Remont nawierzchni ulicy Elektrodowej, zajecia sportowe dla dzieci i młodzieży

   Biegonice
  Wykonanie remontu nawierzchni ulicy Elektrodowej, zorganizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z osiedla Biegonice, spotkania dla mieszkańców Biegonic.
  Koszt: 218 388 zł
  194

  Sądeckie Serce Pomocy na Osiedlu Biegonickim

   Biegonice
  Zakup i montaż kosza w kształcie serca na odpady recyklingowe (nakrętki) oraz organizacja wycieczki dla mieszkańców osiedla.
  Koszt: 10 000 zł
  Osiedle: Dąbrówka
  5

  "Dąbrówka Przyśpiesza, Dąbrówka Pomaga, Dąbrówka Trzyma Się Razem" - Rozbudowa drogi dojazdowej do Placu Rekreacyjnego im. Stanisława Janisza przy ul. Bohaterów Orła Białego w Nowym Sączu

   Dąbrówka
  Rozbudowa drogi dojazdowej na Placu Rekreacyjnym im. Stanisława Janisza
  Koszt: 164 464 zł
  109

  #zielonyNowySacz - Kierunek: nie bądź cudok - zostań EKO!

   Dąbrówka
  Sobotni fajrant jest dobrym czasem na zrobienie zakupów. W Nowym Sączu się nie maramy i chcemy być ekologiczni i modni - będziemy więc mieć swoje własne, osiedlowe torby. Co to to to takie? Ekologiczna torba wielokrotnego użytku, która każdej sądeckiej dziopie i każdemu mężnemu chodokowi przyda się do sklepu, na piknik czy do pracy. Wychodzimy może i na pole, ale za to zawsze wyrychtowani!
  Koszt: 6 600 zł
  114

  Remont ulicy Zyndrama

   Dąbrówka
  Remont nawierzchni ulicy Zyndrama.
  Koszt: 164 464 zł
  209

  Festiwal muzyki romskiej i bałkańskiej Ederlezi

   Dąbrówka
  Organizacja festiwalu muzyki romskiej i bałkańskiej Ederlezi przy placu im. Stanisława Janisza. Planuje się, iż festiwal będzie trwał ok. 3 dni.
  Koszt: 164 464 zł
  Osiedle: Kaduk
  85

  Ruch to zdrowie ! Poprawa infrastruktury sportowej na osiedlu Kaduk poprzez wykonanie bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Nowym Sączu.

   Kaduk
  W ramach projektu planuje się wykonanie bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Nowym Sączu. Zadanie, które jest przedmiotem wniosku polegać będzie na wykonaniu torów biegowych z nawierzchni poliuretanowej typu natrysk. Infrastruktura ta służyć będzie dzieciom i młodzieży uczęszczającej do SP Nr. 9, jak również mieszkańcom osiedla Kaduk.
  Koszt: 114 350 zł
  121

  #zielonyNowySacz - Kierunek: nie bądź cudok - zostań EKO!

   Kaduk
  Sobotni fajrant jest dobrym czasem na zrobienie zakupów. W Nowym Sączu się nie maramy i chcemy być ekologiczni i modni - będziemy więc mieć swoje własne, osiedlowe torby. Co to to to takie? Ekologiczna torba wielokrotnego użytku, która każdej sądeckiej dziopie i każdemu mężnemu chodokowi przyda się do sklepu, na piknik czy do pracy. Wychodzimy może i na pole, ale za to zawsze wyrychtowani!
  Koszt: 10 480 zł
  163

  Osiedle Kaduk – wszyscy razem

   Kaduk
  Projekt polegać będzie na budowie postaw obywatelskich i integracji społecznej mieszkańców osiedla Kaduk w Nowym Sączu. W ramach projektu przewiduje się organizację spotkań integracyjnych mieszkańców osiedla Kaduk, a także szkoleń z zakresu przeciwdziałania występowaniu zagrożeń szeroko pojętego bezpieczeństwa publicznego.
  Koszt: 114 351 zł
  181

  Sądeckie Serce Pomocy na Osiedlu Kaduk

   Kaduk
  Zakup i montaż kosza w kształcie serca na odpady recyklingowe (nakrętki) oraz organizacja wycieczki dla mieszkańców osiedla.
  Koszt: 10 000 zł
  195

  INTEGRACJA, RELAKS I ZABAWA NA OSIEDLU KADUK - TEGO NAM TRZEBA ! - II Etap

   Kaduk
  Projekt zakłada zorganizowanie pikniku rodzinnego na kompleksie sportowym przy ul. Grunwaldzkiej.
  Koszt: 14 400 zł
  196

  Piłkarski Kaduk! Darmowe zajęcia z piłki nożnej!

   Kaduk
  Projekt aktywizacji dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 13 lat z osiedla Kaduk poprzez darmowe zajęcia z piłki nożnej.
  Koszt: 49 500 zł
  Osiedle: Poręba Mała
  17

  Sportowa Poręba

   Poręba Mała
  Projekt zakłada zorganizowanie trzech turniejów piłki nożnej i trzech turniejów piłki siatkowej.
  Koszt: 13 200 zł
  18

  Chodnik na ul. Juranda

   Poręba Mała
  Projekt zakłada budowę chodnika usytuowanego przy ul. Juranda, od istniejącej już części. Zakładana długość chodnika od istniejącej to około 90 mb, przy szerokości 2 metrów.
  Koszt: 75 000 zł
  19

  Czyste Powietrze w Szkole Podstawowej nr 17

   Poręba Mała
  Projekt zakłada zakup oczyszczaczy powietrza wraz z kompletem filtrów do wszystkich sal (klas lekcyjnych) oraz większości pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 17 w Nowym Sączu w zależności od możliwości ( np. pracowni, pokoju nauczycielskiego, świetlicy itp.).
  Koszt: 110 400 zł
  122

  Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Stadnickich

   Poręba Mała
  Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Stadnickich oraz organizacja co najmniej 3 spotkań dla mieszkańców osiedla.
  Koszt: 213 589 zł
  130/

  #zielonyNowySacz - Kierunek: nie bądź cudok - zostań EKO!

   Poręba Mała
  Sobotni fajrant jest dobrym czasem na zrobienie zakupów. W Nowym Sączu się nie maramy i chcemy być ekologiczni i modni - będziemy więc mieć swoje własne, osiedlowe torby. Co to to to takie? Ekologiczna torba wielokrotnego użytku, która każdej sądeckiej dziopie i każdemu mężnemu chodokowi przyda się do sklepu, na piknik czy do pracy. Wychodzimy może i na pole, ale za to zawsze wyrychtowani!
  Koszt: 9 200 zł
  155

  Aktywizacja sportem i integracja na osiedlu Poręba Mała.

   Poręba Mała
  Projekt zakłada wykonanie boiska z nawierzchnią bezpieczną oraz organizację dwóch eventów integracyjnych promujących zdrowy tryb życia i działania Fair Play dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
  Koszt: 213 589 zł
  200

  Sądeckie Serce Pomocy na Osiedlu Mała Poręba

   Poręba Mała
  Zakup i montaż kosza w kształcie serca na odpady recyklingowe (nakrętki) oraz organizacja wycieczki dla mieszkańców osiedla.
  Koszt: 10 000 zł
  207

  Eko warsztaty - stwórz własny instrument z recyklingu!

   Poręba Mała
  Projekt przewiduje organizację warsztatów dla dzieci i młodzieży do konstruowania instrumentów z tzw. odpadów, a więc niepotrzebnych już w naszych domach rzeczy z plastiku czy metalu. Każde warsztaty zakończą się wspólnym koncertem uczestników, którzy zagrają na stworzonych przez samych siebie instrumentach.
  Koszt: 198 000 zł
  Osiedle: Przydworcowe
  28

  Kierunek: Zdrowy oddech dla dzieci z Nowego Sącza

   Przydworcowe
  Przydworcowe
  Koszt: 80 000 zł
  31

  Wspólna sprawa - integracja i zabawa!

   Przydworcowe
  Projekt zakłada organizację cyklu imprez integracyjnych, które odbędą się w ciągu roku w odstępstwach miesięcy, w tym: grilla, wieczoru z projekcją filmową oraz organizację wycieczki dla mieszkańców osiedla Przydworcowego. W projekcie wezmą udział chętni mieszkańcy.
  Koszt: 34 000 zł
  96

  Nowe chodniki, miejsca postojowe na osiedlu Przydworcowym.

   Przydworcowe
  Remont istniejącego chodnika, budowa nowego, kolejne miejsca postojowe na Przdworcowym.
  Koszt: 80 494 zł
  98

  Remont ulicy Małeckiego.

   Przydworcowe
  Remont nawierzchni ulicy Małeckiego. Organizacja spotkania dla mieszkańców osiedla Przydworcowego z poczęstunkiem i muzyką.
  Koszt: 80 494 zł
  99

  Siłownia pod chmurką na Pekinie

   Przydworcowe
  Siłownia pod chmurką na osiedlu Przydworcowym- przy placu zabaw między Zamenhofa, a Krasickiego. Zorganizowanie spotkania osiedlowego z poczęstunkiem i muzyką.
  Koszt: 80 494 zł
  132

  #zielonyNowySacz - Kierunek: nie bądź cudok - zostań EKO!

   Przydworcowe
  Sobotni fajrant jest dobrym czasem na zrobienie zakupów. W Nowym Sączu się nie maramy i chcemy być ekologiczni i modni - będziemy więc mieć swoje własne, osiedlowe torby. Co to to to takie? Ekologiczna torba wielokrotnego użytku, która każdej sądeckiej dziopie i każdemu mężnemu chodokowi przyda się do sklepu, na piknik czy do pracy. Wychodzimy może i na pole, ale za to zawsze wyrychtowani!
  Koszt: 11 150 zł
  142

  Budowa ogólnodostępnego placu zabaw na ogrodzonej działce szkolnej

   Przydworcowe
  Budowa ogólnodostępnego placu zabaw wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej.
  Koszt: 80 420 zł
  147

  Sądeckie Serce Pomocy na Osiedlu Przydworcowym

   Przydworcowe
  Zakup i montaż pojemnika w kształcie serca na nakrętki oraz organizacja wycieczki integracyjnej dla mieszkańców osiedla.
  Koszt: 10 000 zł
  Osiedle: Szujskiego
  87

  Bezpiecznie i sportowo na osiedlu Szujskiego

   Szujskiego
  Budowa dwóch siłowni na wolnym powietrzu (przy Szkole Podstawowej nr 8 oraz przy I Pułku Strzelców Podhalańskich)
  Koszt: 60 000 zł
  88

  Bezpieczne osiedle bezpieczni mieszkańcy na osiedlu Szujskiego

   Szujskiego
  Modernizacja infrastruktury (ciągów pieszych) na terenie osiedla Szujskiego mającą na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców.
  Koszt: 46 971 zł
  101

  Park kieszonkowy im. Michała Sędziwoja.

   Szujskiego
  Stworzenie parku kieszonkowego przy skrzyżowaniu ulic Zygmuntowskiej i Kunegundy na działce miejskiej. Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców osiedla.
  Koszt: 106 971 zł
  134

  #zielonyNowySacz - Kierunek: nie bądź cudok - zostań EKO!

   Szujskiego
  Sobotni fajrant jest dobrym czasem na zrobienie zakupów. W Nowym Sączu się nie maramy i chcemy być ekologiczni i modni - będziemy więc mieć swoje własne, osiedlowe torby. Co to to to takie? Ekologiczna torba wielokrotnego użytku, która każdej sądeckiej dziopie i każdemu mężnemu chodokowi przyda się do sklepu, na piknik czy do pracy. Wychodzimy może i na pole, ale za to zawsze wyrychtowani!
  Koszt: 13 880 zł
  148

  Sądeckie Serce Pomocy na Osiedlu Szujskiego

   Szujskiego
  Zakup i montaż kosza w kształcie serca na odpady recyklingowe (nakrętki) oraz organizacja wycieczki dla mieszkańców osiedla.
  Koszt: 10 000 zł
  Osiedle: Wólki
  1

  "Przyjedź, zaparkuj i adoptuj zwierzaka"

   Wólki
  Wykonanie miejsc postojowych wraz z elementami małej architektury.
  Koszt: 110 000 zł
  46

  Remont chodnika wzdłuż ulicy Wolskiej

   Wólki
  Projekt obejmuje remont istniejącego chodnika wraz z krawężnikami i obrzeżami wzdłuż ulicy Jadwigi Wolskiej na długości około 330m.
  Koszt: 173 868 zł
  107

  Zielone Wólki razem

   Wólki
  Projekt zakłada organizację cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców (m.in. 3 imprezy) oraz organizację ok. 3 wycieczek rekreacyjno - turystycznych.
  Koszt: 173 868 zł
  138

  #zielonyNowySacz - Kierunek: nie bądź cudok - zostań EKO!

   Wólki
  Sobotni fajrant jest dobrym czasem na zrobienie zakupów. W Nowym Sączu się nie maramy i chcemy być ekologiczni i modni - będziemy więc mieć swoje własne, osiedlowe torby. Co to to to takie? Ekologiczna torba wielokrotnego użytku, która każdej sądeckiej dziopie i każdemu mężnemu chodokowi przyda się do sklepu, na piknik czy do pracy. Wychodzimy może i na pole, ale za to zawsze wyrychtowani!
  Koszt: 12 150 zł
  156

  Centrum Aktywnego Wypoczynku na osiedlu Wólki - biblioteka plenerowa, plac zabaw i mały kompleks wspinaczkowy.

   Wólki
  W ramach projektu planuje się wykonanie mini - plenerowej biblioteki i doposażenie placu zabaw w Parku Strzeleckim oraz wybudowanie sztucznych głazów do wspinaczki - boulderu przy pętli autobusowej przy ul. Ogrodowej.
  Koszt: 173 868 zł
  165

  (ZA)Rolkuj w Strzeleckim – warsztaty jazdy na rolkach

   Wólki
  (ZA)Rolkuj w Strzeleckim to pomysł na zorganizowanie dla Sądeczan rekreacyjnych zajęć jazdy na rolkach w pięknej scenerii Parku Strzeleckiego. Podczas tego wydarzenia zarówno młodsi jak i starsi nauczą się podstawowych umiejętności potrzebnych do bezpiecznego poruszania się na rolkach oraz spróbują swoich sił z zaawansowanymi technikami rolkarskimi.
  Koszt: 12 500 zł
  206

  Sądeckie Serce Pomocy na Osiedlu Wólki.

   Wólki
  Zakup i montaż pojemnika w kształcie serca na nakrętki oraz organizacja wycieczki integracyjnej dla mieszkańców osiedla.
  Koszt: 10 000 zł
  213

  Remont chodnika przy ul. Barbackiego

   Wólki
  Remont chodnika przy ul. Barbackiego. Organizacja wycieczek dla mieszkańców.
  Koszt: 173 868 zł

  Brak projektów dla wybranego osiedla, nie zgłoszono lub nie przeszły weryfikacji formalnej

  Jeśli zakończyłeś wybór projektów, kliknij przycisk „Dalej“

  Zatwierdź swój głos

  Weryfikacja SMS pomaga chronić głosowanie przed naruszeniami regulaminu.
  To proste, bezpieczne i całkowicie darmowe. Żadne opłaty nie zostaną naliczane!
  Jedyne co musisz zrobić to potwierdzić swój głos kodem przesłanym przez SMS.

  Bez obaw - użyjemy Twojego numeru wyłącznie do weryfikacji głosu.
  Numer nie będzie pokazywany innym użytkownikom ani przekazywany żadnym firmom.

  Podaj numer telefonu

  + 48

  Wprowadź polski numer telefonu

  Pamiętaj! Możesz otrzymać tylko trzy kody na jeden numer telefonu komórkowego.

  Wysłano kod SMS na numer:

  Wpisz otrzymany kod z SMS

  Wiadomość SMS z kodem otrzymasz w ciągu 3 minut.
  W przypadku problemów z zasięgiem telefonu dostarczenie wiadomości SMS może się opóźnić. Pamiętaj! Dopóki nie użyjesz kodu z SMS, Twój numer telefonu oraz Dane osobowe nie zostaną zablokowane i możesz wysłać wiadomość SMS jeszcze raz.

  Jeżeli problem się powtarza, Skontaktuj się z nami.

  Poprzedni projekt
  Następny projekt