projekt nr 22

22. Rewitalizacja Bulwaru Rysiów na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Rzecznej


Lokalizacja

Bulwar Rysiów przy ul. Kraszewskiego - odcinek od ul. Głowackiego do ul. Rzecznej.

Skrócony opis projektu

Wykonanie na Bulwarze Rysiów nowej nawierzchni na ciągu pieszym, z rozdzieleniem na ciąg pieszy o szerokości 2m oraz ścieżkę rowerową o szer. 2 m. Ubogacanie miejsca poprzez zamontowanie nowych ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych, oraz odnowienie barierek od strony rzeki Kamienicy i zagospodarowanie zieleni.

Opis projektu

Obecnie ciąg pieszy posiada nawierzchnię asfaltową o zdeformowanej nawierzchni, wystających elementach kanalizacji (włazy, kratki). Zadanie obejmuje w pierwszej kolejności rozbiórkę istniejącej nawierzchni oraz wykonanie nowej nawierzchni w ciągu pieszym o szerokości 2 m, z kostki betonowej szarej. W ramach realizacji zadania, jak również w związku ze wzrostem znaczenia komunikacji rowerowej, planuje się także wyznaczenie pasa dla rowerów o szerokości 2 m i wykonanie go z kostki brukowej. By zwiększyć użyteczność Bulwaru Rysiów, jak również dla celów podniesienia konfortu osób korzystających z tego miejsca, w ramach zadania przewiduje się montaż nowych ławek, koszy na śmieci oraz, co ważne w szczególności dla rowerowych użytkowników, stojaków rowerowych. W ramach uatrakcyjnienia terenu planuje się także urządzenie zieleni oraz malowanie barierek od strony rzeki Kamienica. Wykonanie rewitalizacji Bulwaru Rysiów doprowadzi do wzrostu atrakcyjności tego miejsca, stworzy dla mieszkańców Nowego Sącza nowe miejsce do rekreacji i odpoczynku.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Głównym celem zadania jest przywrócenie walorów estetycznych oraz użytkowych istniejącego ciągu pieszego na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Rzecznej, z uzupełnieniem jego funkcji o ścieżkę rowerową oraz lokalizację nowych miejsc odpoczynku dla mieszkańców Nowego Sącza wyodrębnionych z istniejącego zieleńca. Istniejąca nawierzchnia tego ciągu jest zniszczona, znajdują się na niej wystające elementy infrastruktury podziemnej. Tym samym jest to miejsce stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa jego użytkowników, jak również nie wpływa na jego popularność jako miejsca rekreacyjnego i wypoczynkowego dla mieszkańców miasta. Realizacja tego zadania wpłynie na poprawę wyglądu dzielnicy I oraz rozwinie funkcję rekreacyjne miasta. Co więcej, z uwagi na fakt, iż Bulwar Rysiów będzie miejscem ogólnodostępnym, realizacja zadania przyniesie korzyści dla wszystkich mieszkańców Nowego Sącza.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej szarej, z rozbiórką istniejącej nawierzchni190 000 zł
2Wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki brukowej bez fazy czerwonej 167 000 zł
3Montaż ławek wraz z zakupem14 000 zł
4Montaż koszy wraz z zakupem14 000 zł
5Malowanie barierek5 000 zł
6Montaż stojaków rowerowych wraz z zakupem3 000 zł
7Urządzenie zieleni7 000 zł
Łącznie: 400 000 zł

Stanowisko Zespołu Weryfikującego pozytywne. Zadanie przyjęte pod głosowanie.