projekt nr 31

31. Profilaktyka narządów kobiecych oraz wad rozwojowych dzieci poprzez zakup aparatu USG 4D dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu


Lokalizacja

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 5.

Skrócony opis projektu

Projekt zakłada zakup nowoczesnego aparatu USG 4D, do Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu. Nowy sprzęt umożliwi kobietom dostęp do szybkiej i precyzyjnej diagnostyki chorób nowotworowych narządów rodnych. Ponadto umożliwi analizę KTG oraz wczesną diagnostykę dla kobiet w ciąży, a w konsekwencji zwiększy wykrywalność wad płodu i ułatwi zapobieganie śmierci noworodków.

Opis projektu

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie dostępności i poprawa jakości świadczonych usług zdrowotnych w regionie poprzez zakup nowoczesnej aparatury diagnostycznej. Sukcesywnie wzrastająca liczba mieszkańców województwa małopolskiego, współczynnik dynamiki demograficznej znacznie przekraczający średnią krajową jednoznacznie wskazują na konieczność wzrostu dostępności do usług medycznych w celu zaspokojenia zwiększających się potrzeb mieszkańców. Celem jest poprawa ich stanu zdrowia i jakości życia, zmniejszanie różnic w zdrowiu i dostępie do świadczeń zdrowotnych oraz podnoszenie jakości i efektywności regionalnego systemu ochrony zdrowia. Podjęcie długoletnich działań promujących zmianę stylu życia w połączeniu z profilaktyką to najlepszy rodzaj inwestycji w zdrowie społeczeństwa. Nowe usługi medyczne muszą ewoluować i nadążać za postępem w medycynie i wzrastającymi oczekiwaniami pacjentów. To właśnie pacjentom — mieszkańcom Miasta Nowego Sącza, dzięki realizacji niniejszego projektu zostanie zapewniony dostęp do nowych rozwiązań i ulepszonych technologii medycznych służących wczesnej profilaktyce, zwiększeniu skuteczności leczenia, bezpieczeństwa zdrowotnego oraz poprawy jakości życia. Realizowane działania pomogą w zreformowaniu regionalnego systemu opieki zdrowotnej, nowoczesne wyroby medyczne, dające możliwość szybszej i dokładniejszej diagnostyki, m.in. system komputerowej analizy KTG, USG 4D (innowacyjne urządzenie wykorzystuje rozwiązania TIK).
Realizacja projektu umożliwi przeciwdziałanie negatywnym trendom demograficznym i przyczyni się do zmniejszenia dezaktywizacji zawodowej mieszkańców Nowego Sącza m.in. poprzez:
- zwiększenie dostępności i jakości usług w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych, głównie u kobiet (nowotwory jajników, szyjki macicy).
Wsparcie zostanie skierowane w dziedziny ochrony zdrowia, które mają istotny wpływ na zdolność do zatrudnienia poprzez zwiększenie dostępności i jakości usług w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób w zakresie położnictwa, ginekologii, a także onkologii.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i poprawa jakości świadczonych usług zdrowotnych w regionie, a tym samym zwiększenie liczby osób leczonych poprzez poprawę standardu i jakości realizowanych usług medycznych w Nowym Sączu. Na terenie miasta Nowy Sącz problemem jest niewystarczająca i niekompletna oferta dot. szybkiej, a przede wszystkim dokładnej, szczegółowej diagnostyki, niewystarczająca jakość i dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, szczególnie w zakresie chorób nowotworowych oraz kobiet w ciąży.
Projekt adresowany jest do mieszkańców woj. małopolskiego, zwłaszcza mieszkańców powiatu nowosądeckiego i kobiet z miasta Nowego Sącza, którzy będą korzystać z diagnostyki jakie stwarza nowoczesny, innowacyjny aparat USG w projekcji 4D. Szybka, dokładna diagnostyka umożliwi podjęcie skutecznego leczenia.  Beneficjentami zostaną głównie pacjentki oddziałów: ginekologiczno-położniczego, ginekologii onkologicznej oraz Poradni Ginekologicznej

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Aparat ultrasonograficzny 4D380 000 zł

Stanowisko Zespołu Weryfikującego pozytywne. Zadanie przyjęte pod głosowanie.