projekt nr 43

43. Klub Seniora pn. "Klub Aktywnego Seniora" (dzielnica II)


Lokalizacja

ul. Barska 2, 33-300 Nowy Sącz

Skrócony opis projektu

Utworzenie Klubu Seniora na os. Barskie – ul. Barska 2. Organizacja warsztatów komputerowych, decoupage, manualnych, rękodzieła artystycznego, kulinarnych, zajęć na zdrowy kręgosłup, zajęć na basenie, nordic walking, wyjazdów integracyjnych, wyjść kulturalnych. Odbiorcami projektu będzie grupa 25 osób starszych (50+), które posiadają zameldowanie na terenie os. Barskie.

Opis projektu

Przedmiotem działalności Klubu Seniora pn. „Klub aktywnego seniora” jest wsparcie i aktywizacja osób starszych, poprawa jakości życia osób w okresie późnej dorosłości poprzez promocję aktywności intelektualnej, fizycznej i emocjonalnej oraz solidarności społecznej, wzmocnienie pozycji seniorów w lokalnym środowisku, integracja seniorów, wzbogacenie oferty wolno-czasowej dla osób starszych służącej zdrowemu stylowi życia. Celem głównym projektu jest zmniejszenie poczucia osamotnienia i izolacji społecznej osób starszych. Działalność Klubu Seniora dla osób starszych odbywać się będzie - 5 razy w tygodniu przez 4 godziny dziennie na Osiedlu Millenium w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. Jego celem jest integracja, wymiana myśli i doświadczeń, poznawanie siebie na wzajem, środowiska, regionu, a także jego bogatej historii. Jednak priorytetem spotkań jest tworzenie więzi międzyludzkich, o które tak trudno w dzisiejszym zmaterializowanym świecie. Tempo życia, pogoń za pracą i karierą wyparły z życia społeczeństw wartości, które niegdyś stanowiły o ich mocy, tj.
wzajemną solidarność, empatię, szacunek dla innych i wierność tradycji. Działaniami realizowanymi w Klubie seniora będą:
a) Warsztaty komputerowe (1 x w tyg.)
b) Warsztaty decoupage i manualne(l x w tyg.)
c) Warsztaty z rękodzieła artystycznego (1 x w tyg.)
d) Zajęcia zdrowy kręgosłup (Ix w tyg.)
e) Zajęcia gimnastyczne na basenie (1 x w tyg.)
f) Wyjazdy integracyjne (4 wyjazdy w ciągu roku, jeden wyjazd na kwartał)
g) Wyjścia kulturalne np. wyjścia do kina (1 x w miesiącu)
h) Warsztaty kulinarne
i) działania wokół nowych technologii (młodzi przewodnikami starszych po świecie techniki - np. obsługa telefonów komórkowych, aparatów cyfrowych, komputerów, sprzętu AGD i RTV),
j) Zajęcia Nordic Walking
Z uczestnictwa w ośrodkach korzystać będą osoby w jesieni życia, wymagające wsparcia w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, w dostosowaniu się do szybko zmieniających się warunków życia, które jednocześnie mają do przekazania młodemu pokoleniu zasób umiejętności i wiedzy związanej z tradycją mającej lokalny charakter. Odbiorcami w/w projektu będzie grupa 25 osób starszych (50+), którzy posiadają zameldowanie stałe lub czasowe na terenie Osiedla Barskie.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Głównym problemem na jaki chcemy odpowiedzieć jest to iż, społeczeństwo Nowego Sącza starzeje się. „Prognoza demograficzna wskazuje na to, że w Nowym Sączu zachodzić będą procesy charakterystyczne dla starzenia się ludności. Można więc spodziewać się spadku wskaźnika ludności w wieku przedprodukcyjnym oraz wzrost wskaźnika ludności w wieku poprodukcyjnym”. Wiele osób nie ma siły ani motywacji, ani potrzeby wychodzenia z przysłowiowych czterech ścian. Takie postawy sprzyjają szybszemu postępowaniu procesów chorobowych i sprawiają, że osoba niesamodzielna staje się coraz bardziej dysfunkcyjna. Takie sytuacje życiowe skutkują też powstawaniem i narastaniem problemów w kwestiach natury formalno-prawnej. Spotkania w Klubie Seniora na os. Barskim będą dobrym sposobem na poznanie nowych i ciekawych ludzi. Tego rodzaju integracja korzystnie wpływa na psychikę osób starszych i spowolni  procesy starzenia.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Koszt zatrudnienia kierownika ośrodka (umowa cywilno-prawna 1200 zł x 12 mc-y)14 400 zł
2Koszt zatrudnienia opiekuna merytorycznego (umowa cywilnoprawna 1200 zł x 12 mc-y)14 400 zł
3Wyposażenie klubu: koszt zakupu prasy do kącika prasowego, gier towarzyskich, drobnego poczęstunku (kawa, herbata, ciasta, itp.)2 400 zł
4Warsztaty komputerowe (60 zł x 4h x 45 dni)10 800 zł
5Warsztaty decoupage2 000 zł
6Warsztaty z rękodzieła artystycznego1 500 zł
7Zajęcia zdrowy kręgosłup (80 zł/l zajęcia)3 600 zł
8Zajęcia gimnastyczne na basenie (50zł/ 1 zajęcia)2 350 zł
9Wyjazdy integracyjne (4 wyjazdy)14 000 zł
10Wyjścia do kina (16zł/ 1 bilet x 25 os x 12 wejść)4 800 zł
11Warsztaty kulinarne3 000 zł
12Nordic walking (40zł/ 1 kijki x 25 osób)1 000 zł
13Koszt zatrudnienia księgowego (400 zł x12 m-cy)4 800 zł
14Wynajem pomieszczenia na ul. Barskiej 2 (30 zł za 4 h x 249 dni )7 470 zł
Łącznie: 86 520 zł

Stanowisko Zespołu Weryfikującego pozytywne. Zadanie przyjęte pod głosowanie.