projekt nr 60

60. Rekreacyjno - edukacyjny skwer dla rodzin, dzieci, zwierząt, spacerowiczów, rowerzystów, turystów - dla każdego.


Zdjęcie do projektu Rekreacyjno - edukacyjny skwer dla rodzin, dzieci, zwierząt, spacerowiczów, rowerzystów, turystów - dla każdego.

Lokalizacja

Miejsce realizacji projektu stanowi Skwer Dra Jerzego Masiora nad rzeką Kamienicą u zbiegu ulic Tarnowskiej, Paderewskiego i Kraszewskiego w Nowym Sączu.
Skwer zlokalizowany jest na części działki gruntu o numerze ewidencyjnym 185/3 oraz działki gruntu o numerze ewidencyjnym 184/1 w obrębie 21
Miasta Nowego Sącza.
Lokalizację Skweru (obszaru objętego projektem)  zaznaczono na mapie zaimplemetowanej do formatki projektów Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza 2020.
Położenie Skweru dra Jerzego Masiora dodatkowo przedstawia załącznik 2 do niniejszego projektu.

Skrócony opis projektu

Celem projektu jest zagospodarowanie i uatrakcyjnienie dla mieszkanców Przetakówki i turystów, zarówno pieszych, rowerzystów i zmotoryzowanych skweru nad rzeką Kamienicą u zbiegu ulic Tarnowskiej, Paderewskiego i Kraszewskiego, któremu niedawno Rada Miasta Nowego Sącza nadała nazwę Skwer dra Jerzego Masiora.

Opis projektu

Skwer nad rzeką Kamienicą, u zbiegu ulic Tarnowskiej, Paderewskiego i Kraszewskiego jest obecnie przestrzenią zaniedbaną i zapomnianą. Ten dość spory teren nigdy dotąd nie funkcjonował w świadomości mieszkańców miasta jako miejsce, którego walory mogłyby zostać efektywnie wykorzystane dla pożytku społecznego.
Wspomniany skwer od pewnego czasu zyskuje coraz bardziej newralgiczne położenie. Znajduje się na granicy osiedla Przetakówka i Starego Miasta, w bezpośredniej bliskości rzeki Kamienica, przy ważnym szlaku komunikacyjnym, prowadzącym z północnej części miasta (zawierającej się między rzeką Dunajec, potokiem Łubinka i rzeką Kamienicą, wzdłuż ulic Tarnowskiej, Witosa, Dojazdowej, Paderewskiego i Kraszewskiego) do jego centrum, przemierzanym codziennie przez setki osób, a do tego leżącym przy powstającej ścieżce rowerowej wzdłuż Kamienicy, i w sąsiedztwie skrzyżowania głównym miejskich ścieżek rowerowych (EuroVelo wzdłuż Dunajca i ścieżki od Zamku wzdłuż Bulwaru Narwiku).
Taka lokalizacja powoduje, że umieszczone tam atrakcje mogą znaleźć licznych odbiorców.
Projekt ma na celu wzbogacenie przestrzeni publicznej miasta o kolejne miejsce umożliwiające atrakcyjne spędzenie czasu wolnego. Nadanie skwerowi u zbiegu ulic Tarnowskiej, Paderewskiego i Kraszewskiego imienia Dra Jerzego Masiora stwarza okazję, by w ślad za decyzją Rady Miasta  poczynić kolejne kroki zmierzające do ożywienia i uatrakcyjnienia tego zapomnianego dotąd miejsca.
Zaplanowane działania będą obejmować:
- wykonanie kompleksowego projektu zagospodarowania skweru
- wykonanie kolorowego podświetlenia Pomnika Sybiraków umiejscowionego na skwerze oraz podświetlenia całego skweru ( oddolne w narożnikach skweru)
- usytuowanie 1 ławki wraz z zadaszeniem oraz 4 ławek parkowych obustronnych, a także zadaszonej ławki dla matek z przewijakiem dla dzieci
- obsadzenie kwiatami zejścia z ulicy Paderewskiego, wykonanie klombu oraz obsadzenie krzewami liściastymi
- montaż zadaszonego multimedialnego ekranu dotykowego z systemem audio (wraz z podłączeniem do instalacji elektrycznej), który umożliwi zapoznanie się z 
  historią Przetakówki, sylwetką Jerzego Masiora i jego dorobkiem poetyckim i malarskim, ze szczególnym uwzględnieniem utworów poświęconych Nowemu Sączowi
  (piosenki o mieście, Pastorałki Sądeckie), a także filmy, publikacje prasowe, audycje radiowe i sztuki teatralne.
- poprawa dostępności dla niepełnosprawnych i od strony ul. Paderewskiego.
- realizacja na zachodniej ścianie stacji trafo muralu nawiązujacego do postaci Jerzego Masiora i jego twórczości poetyckiej - cytat
- usytuowanie fontanny wody pitnej (tzw. poidełka) dla ludzi i zwierząt
- zainstalowanie na skraju skweru stojaka na rowery - 5 stanowisk
- montaż kosza na śmieci segregowane i odchody zwierząt
Zagospodarowanie tego miejsca może być punktem wyjścia do organizowania w tej przestrzeni kameralnych wydarzeń kulturalnych, artystycznych i okolicznościowych. Wzbogaci również ofertę turystyczną miasta poprzez jedyne tego rodzaju w Nowym Sączu miejsce upamiętniające jedną z wybitnych postaci w jego historii, umożliwiające ponadto zapoznanie odwiedzających z bogatą twórczością poetycką miasta Nowego Sącza.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Projekt ma na celu ożywić i uatrakcyjnić zapomniany dotąd skwer oraz wzbogacić przestrzeń publiczną miasta o kolejne miejsce umożliwiające atrakcyjne spędzenie czasu wolnego przez:
- wygospodarowanie miejsca odpoczynku dla rowerzystów i spacerowiczów (stojak na rowery, tzw. poidełko, ławki)
- lepsze wyeksponowanie znajdującego się na skwerze obelisku poświęconego pamięci Sybiraków - podświetlenie
- estetyzację miejsca i troskę o środowisko naturalne (nasadzenia kwiatów i krzewów).
- upamiętnienie postaci patrona skweru (mural, multimedialny ekran dotykowy)
- zagospodarowanie tego miejsca będzie stanowić punkt wyjścia do organizowania w tej przestrzeni kameralnych wydarzeń kulturalnych, artystycznych i 
  okolicznościowych w tym także o charakterze patriotycznym.
Beneficjentami projektu będą mieszkańcy osiedla Przetakówka, wszyscy mieszkańcy miasta korzystający z tras rowerowych i spacerowych w okolicy skweru, turyści odwiedzający Nowy Sącz.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Projekt zagospodarowania skweru im. Dra Jerzego Masiora3 000 zł
2Multimedialny ekran dotykowy z (systemem audio) - zainstalowanie i wyposażenie w treści15 000 zł
3 Podświetlenie "oddolne" Pomnika Sybiraków - 2 punkty świetlne kolorowe + 4 w "narożnikach" skweru10 000 zł
4Zadaszenie 2x1,5m (nad multimedialnym ekranem i ławeczką przy ekranie)3 800 zł
5Doprowadzenie elektryczności z pobliskiego słupa energetycznego2 800 zł
6Obsadzenie kwiatami (obustronnie schody - 8m2 + klomb kwiatowy 4m2. ) oraz krzewami liściastymi (30 szt.)2 000 zł
7Mural z postacią dr J. Masiora (z cytatem wiersza) na ścianie zachodniej stacji trafo.6 000 zł
8Fontanna wody pitnej (poidełko) dla ludzi i zwierząt3 000 zł
9Kosz na śmieci (segregowane) i odchody dla zwierząt1 200 zł
10Strefa dla matki z małym dzieckiem (zadaszona ławeczka z przewijakiem dla dzieci)4 200 zł
11Ławki parkowe dwustronne - 4 szt4 000 zł
12Zainstalowanie gustownego stojaka na rowery (5 stanowisk na skraju skweru )700 zł
13Poprawa dostępności do skweru dla niepełnosprawnych od strony ul. Paderewskiego.600 zł
14Przyłącz energetyczny i wodociągowy15 000 zł
Łącznie: 71 300 zł

Wnioskodawca uzupełnił wniosek- konieczne było uzupełnienie kosztu -przyłącz energetyczny i wodociągowy. Wzrost całkowitych kosztów realizacji zadania. 

Załączniki