projekt nr -

-. Remont fragmentu chodnika w ulicy Kilińskiego (Starej)


Lokalizacja

Ul. J. Kilińskiego (ul. Stara), obręb 74, działka 101.

Skrócony opis projektu

Remont zniszczonego odcinka 60 mb chodnika dla pieszych szerokości 1,5 mb oraz wyjazdów na teren 3 posesji przy Starej ulicy Kilińskiego.

Opis projektu

Remont zniszczonego odcinka 60 mb chodnika dla pieszych szerokości 1,5 mb oraz wyjazdów na teren 3 posesji przy Starej ulicy Kilińskiego.
Zebranie i wywiezienie starych potrzaskanych płyt chodnikowych, zebranie i wywiezienie starej podbudowy z piasku, ułożenie betonowych obrzeży na podbudowie z chudego betonu (zwężenie istniejącego chodnika z 2 mb do 1,5 mb) od strony istniejących domów), nawiezienie, rozplantowanie i ubicie podłoża z drobnego grysu kamiennego, ułożenie warstwy chodnikowej z kostki betonowej, ubicie i zasypanie szpar piaskiem, zamiecenie.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Realizacja projektu wychodzi naprzeciw postulatowi mieszkańców uliczki, co usprawni ruch pieszych i dojazd na teren ich posesji oraz poprawi estetykę osiedla.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wymiana chodnika z elementów betonowych14 500 zł

Realizacja zadania miałaby przebiegać po terenie
niebędącym własnością Miasta. Część działek jest własnością prywatną.