projekt nr 2

2. Budowa miejsc postojowych wraz z przebudową ciągów pieszych, wzdłuż pasa zieleni przed budynkiem mieszkalnym przy ul. Romana Stramki 1 w Nowym Sączu


Lokalizacja

ul. R. Stramki , działka ewidencyjna nr 55/8, 56/8 w obrębie 61

Skrócony opis projektu

Budowa 13 miejsc postojowych (o wymiarach 2,40 m x 5m każde) na długości ok 30 mb o łącznej powierzchni ok. 150 m2 wraz z przebudową ciągów pieszych na długości ok. 30 mb o łącznej powierzchni ok. 65,00 m2, wzdłuż ul. Romana Stramki w Nowym Sączu.

Opis projektu

Zadanie polegać ma na likwidacji wąskiego pasa zieleni oraz przebudowie ciągów pieszych wzdłuż budynku mieszkalnego przy ul. Romana Stramki poprzez wykonanie na tym terenie miejsc postojowych o wymiarach 2,40 m x 5,00 m każde na długość ok. 30 m oraz nowego ciągu pieszego wg. załączonych szkiców i koncepcji. Inwestycja zakłada budowę 13 miejsc postojowych o łącznej powierzchni ok. 150 m2 prostopadle do ulicy oraz nowych chodników na długości ok 50 m o łącznej powierzchni ok 65 m2.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Celem realizacji zadania jest zwiększenie ilości miejsc postojowych oraz usprawnienie komunikacji drogowej na ulicy Romana Stramki w Nowym Sączu.Obecnie samochody parkowane są równolegle, wzdłuż ulicy powodując utrudnienia w komunikacji (większe samochody nie mają możliwości minięcia się). Z powodu obecnego braku wystarczającej ilości miejsc postojowych samochody parkowane są na terenie zielonym z drugiej strony ulicy. Osoby korzystające z samochodów osobowych wchodzą bezpośrednio na ulicę przy wsiadaniu oraz wysiadaniu z samochodów co jest niebezpieczne. Z wykonanych miejsc postojowych największe realne korzyści odniosą mieszkańcy budynków mieszkalnych przy ul. Stramki 1, ul. Krokowskiego 15, ul. Gorzkowska 1, 2, 3, 4. Korzyści odniosą również wszyscy uczestnicy ruchu drogowego.Obecnie teren zielony wskazany pod inwestycje służy tylko wyprowadzaniu psów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonanie projektu budowlanego3 500 zł
2Uzgodnienia z gestorami kolidujących sieci wodnokanalizacyjnych oraz elektroenergetycznych500 zł
3Budowa miejsc postojowych w ilości 13 szt. na długości ok. 30 mb (miejsca postojowe o wymiarach 2,40mx 5,00 m każde) o łącznej powierzchni ok. 150,00 m2 wraz z zabezpieczeniem sieci 51 000 zł
4Przebudowa ciągów pieszych na długości ok 30 mb o łącznej powierzchni ok 65 m2 wraz z zabezpieczeniem sieci16 000 zł
Łącznie: 71 000 zł

Wnioskodawca zmodyfikował projekt.

Załączniki

zalacznik2.pdf