projekt nr -

-. Uzupełnienie chodnika w ulicy Pierackiego


Lokalizacja

ul. Bronisława Pierackiego (fragment chodnika po stronie północnej) obr. 73, działki nr 108/1, 115, 8/2, 32/4, 33/4.

Skrócony opis projektu

Budowa brakującego odcinka 35 mb chodnika dla pieszych o szerokości 1,5 m przy ul. B. Pierackiego.

Opis projektu

Zebranie warstwy gleby, uzupełnienie nierówności terenowych, ułożenie betonowych obrzeży na podbudowie z chudego betonu od strony trawnika, nawiezienie, rozplantowanie i ubicie podłoża z drobnego grysu kamiennego, ułożenie warstwy chodnikowej z kostki betonowej ( w typie nawiązującym do sąsiednich odcinków), ubicie i zasypanie szpar drobnym piaskiem, zamiecenie przed oddaniem do użytku.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Realizacja projektu połączy istniejące z dwóch stron odcinki chodnika, po północnej stronie ulicy co usprawni ruch pieszych na tym fragmencie stanowiącym dojście do szpitala dla parkujących pojazdy w ulicy Pierackiego oraz przejście do centrum miasta dla mieszkańców Osiedla.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wyznaczenie i budowa chodników z obrzeżami 11 300 zł

Realizacja zadania miałaby przebiegać po terenie
niebędącym własnością Miasta. Część działek jest własnością prywatną.