projekt nr 83

83. Boisko Sportowe na Osiedlu Barskie


Lokalizacja

ul. Broniewskiego działka ewidencyjna 21/33 obręb 19

Skrócony opis projektu

Boisko sportowe dla dzieci i młodzieży dla rozwijania talentu sportowego najmłodszych oraz jako forma bezpiecznego spędzania wolnego czasu  .

Opis projektu

Obecnie boisko międzyosiedlowe wymaga całkowitej modernizacji ze względu na stan i stopień bezpieczeństwa. Boisko zostało dwukrotnie zdewastowane a co za tym idzie4 nie spełnia wymogów bezpieczeństwa ani nie nadaje się chwili obecnej do użytkowania.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Boisko na terenie Osiedla Barskie  w Nowym Sączu służyć mado rozwijania talentów sportowych  jak i również jako forma spędzania wolnego w czasu w sposób bezpieczny. Ponadto teren ten cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży, która będzie go wykorzystywać  do gry w różnego typu gry zespołowe, np. piłka nożna. Niestety istniejące wcześniej w tym miejscu boisko sportowe  dwukrotnie zostało zdewastowane  co mocno nadwyrężyło jego stan techniczny. W związku z tym nie może być użytkowane ze względu  na  poziom bezpieczeństwa. Ponieważ dla mieszkańców priorytetem jest zapewnienie młodzieży i dzieciom miejsca w którym w sposób bezpieczny będą mogli spędzać swój wolny czas. Teren Osiedla Barskie między Blokami  jest zatem świetnym miejscem dla zlokalizowania wielofunkcyjnego boiska sportowego. Należy nadmienić, iż wraz z istniejącym już placem zabaw  stworzą kompleks sportowo- rekreacyjny, który spełni oczekiwania mieszkańców.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Projekt zadania 5 000 zł
2Roboty demontażowe 1 000 zł
3Roboty montażowe100 000 zł
4Dostawa i montaż elementów wyposażenia boiska 10 000 zł
5Odwodnienie boiska 15 000 zł
6Montaż ławek i placów z kostki 8 000 zł
7Oświetlenie zewnętrzne 15 000 zł
8Częściowe ogrodzenie o wysokości 4m (ok. 20 m)10 000 zł
Łącznie: 164 000 zł

Dołączone listy poparcia nie zawierały adresów zamieszkania osób popierających. Po uzupełnieniu braków i weryfikacji stwierdzono, iż osoby popierające projekt nie są mieszkańcami Nowego Sącza. Nie spełniono wymogu o którym mowa w § 8 ust. 11 uchwały nr XIII/133/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dn. 21.05.2019 r. ws. określenia zasad i trybu przeprowadzania procedury budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza oraz wymogów formalnych jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego. Jednocześnie szacunkowe koszty zadania przekraczają pulę środków przeznaczonych na realizacje pojedynczego zadania w ramach os. Barskie.