Szanujemy Twoją prywatność

Poniższa Polityka Prywatności wyjaśnia w jakim celu i w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy oraz chronimy dane osobowe Użytkowników systemu bo.nowysacz.pl nowysacz.budzet-obywatelski.org. Dzięki specjalnym zabezpieczeniom technologicznym oraz proceduralnym gwarantujemy bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych.
Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

I. Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych na stronie nowysacz.budzet-obywatelski.org jest Urząd Miasta Nowego Sącza reprezentowany przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza z siedzibą w Nowym Sączu, Rynek 1, 33-300. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne jednak bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w procesie.
 2. Z administratorem – Prezydentem miasta Nowego Sącza można się skontaktować za pomocą email: urzad@nowysacz.pl ,telefonicznie: 18 443-53-08, pisemnie na adres siedziby Administratora; epuap: /os335l9icx/skrytka
 3. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych, pod adresem mailowym: iod@nowysacz.pl ;
 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji budżetu obywatelskiego Miasta Nowego Sącza na podstawie prawnej (Art.6 RODO ust. 1 lit. a, c, e) w zakresie:
 5. a) Cel 1: Nabór projektów, zakres danych: (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail, adres IP ), czas przechowywania Zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, kategoria archiwalna A; 
  b) Cel 2: Głosowanie, zakres danych: (numer telefonu, PESEL, litera nazwiska rodowego matki, adres IP ), czas przechowywania: do zatwierdzenia wyników przez Prezydenta Miasta.
 6. Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności: 
  • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (m.in. MSWiA, MC, MZ, MEN, Urząd Skarbowy, PIP, ZUS), 
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, 
  • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń, 
  • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność.
 7. Administrator w uzasadnionych prawem przypadkach może przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej;
 8. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także żądania przenoszenia danych, które to działania realizowane będą na zasadach określonych w rozdziale III RODO;
 9. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO;
 10. W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;
 11. Jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a od powołania przez Sejm będzie nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji każdorazowo przedstawionego celu i bez ich podania nie jest możliwa realizacja tego celu.

II. Ochrona danych

 1. W czasie korzystania z systemu możesz zostać poproszony o podanie niektórych danych osobowych poprzez wypełnienie formularza. Wymagamy jedynie tych danych, które są niezbędne w celu realizacji Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza.
 2. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez Użytkowników w trakcie korzystania z systemu chronione są przy użyciu najnowocześniejszych technologii, zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, wymogami bezpieczeństwa i zasadami poufności.
 3. Formularze, które wymagają podania danych osobowych, są umieszczone w bezpiecznym obszarze systemu, a łączenie z nimi odbywa się z użyciem szyfrowanego połączenia (SSL). Dodatkowo Twoje dane dostępne będą wyłącznie dla uprawnionych Administratorów systemu.
 4. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

III. Logi systemowe i mechanizm cookies

 1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość gromadzenia informacji zawartych w logach systemowych (data i czas połączenia, adres IP oraz inne). Dane te wykorzystywane są w celach technicznych i statystycznych oraz marketingowych w celu realizacji Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza.
 2. System nowysacz.budzet-obywatelski.org stosuje mechanizm cookies. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które serwer WWW zapisuje po stronie użytkownika.
  1. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
  2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.
 3. Cookies nie zmieniają konfiguracji komputera Użytkownika, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakiegokolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. marketingowym, system nowysacz.budzet-obywatelski.org może zapisywać na komputerze użytkowników pliki cookie służące do poprawnego wyświetlania reklam promujących Budżet Obywatelski Nowego Sącza.
 5. W ramach Strony internetowej Usługodawcy stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Użytkownik w każdym wypadku może zablokować instalowanie plików cookies, usunąć stałe pliki cookies lub w inny sposób zmienić warunki przechowywania bądź otrzymywania plików cookies, wykorzystując w tym celu stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej. Jak zarządzać plikami Cookies - instrukcje producentów przeglądarek internetowych:
  1. Mozilla Firefox: support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  2. Internet Explorer: support.microsoft.com/kb/278835/pl
  3. Google Chrome: support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  4. Safari: safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
  5. Opera: help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
  z tym zastrzeżeniem, że wyłączenie plików cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie z Portalu.
 7. System korzysta także z usługi Google Analytics, zbierającej przy użyciu plików cookies anonimowe informacje o stronach Systemu odwiedzanych przez poszczególnych jego Użytkowników. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics znajdują się na stronie: http://www.google.com/intl/pl/analytics/privacyoverview.html.
 8. System korzysta z kodów remarketingowych Google AdWords oraz Facebook Ads. Kody te używane są do tworzenia list remarketingowych w celu dopasowania do Użytkowników, którzy odwiedzili system, zindywidualizowanych reklam promujących Budżet Obywatelski Nowego Sącza w sieci reklamowej Google AdWords oraz Facebook Ads.

IV. Środki komunikacji elektronicznej

 1. Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z niniejszą Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości należy rozumieć informacje odnoszące się bezpośrednio do realizacji i promocji Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza.
 2. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji (stosowny link znajduje się w każdym z e-maili).

V. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik ma możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa.
Data obowiązywania: od 25 maja 2018r.