projekt nr 88

88. Bezpieczne osiedle bezpieczni mieszkańcy na osiedlu Szujskiego


Lokalizacja

ul. 1 Maja od ul. Zygmuntowskiej w kierunku Dworca MPK po stronie budynków z numerami parzystymi.

Skrócony opis projektu

Modernizacja infrastruktury (ciągów pieszych) na terenie osiedla Szujskiego mającą na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców.

Opis projektu

Zadanie polegać będzie na przeprowadzeniu remontu już istniejącej infrastruktury (wymiana starej nawierzchni asfaltowej wraz z obrzeżami) w zadaniu można wykorzystać istniejącą podbudowę pod chodnikami co znacząco obniży koszt inwestycji.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Ciągi piesze znajdujące się na terenie osiedla Szujskiego są w fatalnym stanie technicznym nie były remontowane od momentu powstania w latach 60 i 70 XX wieku, wykonane są z asfaltu, na powierzchni występują znaczące ubytki, nierówne wystające ponad powierzchnię obrzeży. Kilkakrotnie mieszkańcy zwracali się do władz miasta o przeprowadzenie remontów, kilku mieszkańców osiedla Szujskiego doznało uszczerbku na zdrowiu (kilku zwichnięć i złamań kończyn). Remont ciągu pieszego poprawi możliwość swobodnego poruszania się mieszkańców osiedla, nadmieniamy, że większość osób korzystających z w/w ciągów pieszych to osoby starsze i niepełnosprawne oraz osoby z małymi dziećmi.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Remont chodnika ograniczonego obrzeżami z obu stron – szerokość 1,3 m + rozbiórka starego chodnika na długości 200 metrów46 971 zł