projekt nr 11

11. Nowy Sącz 2.0 - Nowe kierunki promocji Nowego Sącza wraz z wyznaczeniem szlaków historyczno-kulturowo-turystyczno-kulinarnych oraz zorganizowanie "Tygodnia Kultur Minionych"


Lokalizacja

Cały obszar Miasta

Skrócony opis projektu

Wyznaczenie i oznakowanie nowych, ciekawych szlaków oraz wydanie materiałów promocyjnych i folderów informacyjnych. Powstałe pomysły zostaną wdrożone do aplikacji promującej Nowy Sącz i przystosowane do turystów niepełnosprawnych. Projekt zakłada zorganizowanie wydarzeń kulturalnych, muzycznych i kulinarnych w ramach Tygodnia Kultur Minionych, które przybliżą jak żyło się dawniej w Nowym Sączu.

Opis projektu

Nowy Sącz tak jak cała Galicja był miejscem, w którym obok siebie funkcjonowało wiele narodowości, które wnosiły swój wkład w tworzenie i funkcjonowanie Naszego Miasta. Nowy Sącz dzięki tej bogatej tradycji jest ciekawym miejscem, w który mogą "zakochać" się turyści. Dlatego też proponujemy rozbudowę i wzmocnienie promocji obecnie wyznaczonych szlaków na stronach Centrum Informacji Turystycznej www.ziemiasadecka.info oraz dodanie nowych oznakowań, szklaków oraz włączeniu wielu środowisk np. biznesowych w ich promocję. Ponadto planuje się rozbudowę aplikacji miasta Nowego Sącza o powyższe funkcjonalności. Przykładową propozycją może być powstanie szlaku Sędziwoja, szlaku Kultur Minionych, szlaku Dawnych Miejsc Historycznych np. pokazanie dawnych lokalizacji zabudowań sakralnych, szlaku słynnych Sądeczan, szlaku Legend Sądeckich, szlaku Pamięci o Ofiarach Wojen. W ramach projektu planuje się również wydanie nowych materiałów promocyjnych miasta (uwzględniających powyższe inicjatywy), w tym przystosowanych dla turystów niepełnosprawnych. Ponadto projekt ma na celu przybliżenie i w pewnym sensie przywrócenie uroku danego Nowego Sącza poprzez zorganizowanie licznych wydarzeń w ramach "Tygodnia Kultur Minionych". W jego trakcie obędą się liczne wydarzenia kulturalne, muzyczne, kulinarne, które pokażą dawny Nowy Sącz.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Nowy Sącz jest jednym z najpiękniejszych miast w Polsce, które powinno stale poszerzać swoją ofertę dla turystów i mieszkańców. Takie działania pozwolą na wzrost rozpoznawalności i dalszą budowę marki Nowego Sącza jako miasta przyjaznego dla turystów i mieszkańców. Głównym celem zadania jest wyznaczenie ciekawych szlaków i gier edukacyjnych związanych z Naszym regionem, o których mowa powyżej. Powstałe pomysły zostaną opisane i wdrożone do aplikacji promującej Nowy Sącz oraz do folderów informacyjnych. Ponadto szlaki te zostaną oznaczone, a co więcej zostaną przygotowane ciekawe projekty łączące np. biznes z powstałymi inicjatywami. Przykładem może być np. szlak Sędziwoja, który oprócz promocji znanej legendy może być doskonałym produktem turystycznym łączącym historię i tradycję oraz np. biznes. W jego ramach można np. stworzyć nowe smaki lodów  "Sędziwoja" czy też gry edukacyjne związane z legendami. Realizacja zadania niewątpliwie przyczyni się do dalszego rozwoju miasta.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Rozbudowa aplikacji Miasta Nowego Sącza 45 000 zł
2Wydawnictwa, przewodniki i gry egukacyjne25 000 zł
3Wyzaczenie szlaków wraz z oznakowaniem 100 000 zł
4Organizacja "Tygodnia Kultur Minionych"105 000 zł
Łącznie: 275 000 zł

Stanowisko Zespołu Weryfikującego pozytywne. Zadanie przyjęte pod głosowanie.