projekt nr 44

44. Klub Seniora pn. "Klub Aktywnego Seniora"


Lokalizacja

ul. Barska 2, 33-300 Nowy Sącz
ul. M. Konopnickiej 3, 33-300 Nowy Sącz

Skrócony opis projektu

Utworzenie dwóch Klubów Seniora na os. Barskie i Millenium. Organizacja warsztatów komputerowych, decoupage, manualnych, rękodzieła artystycznego, kulinarnych, zajęć na zdrowy kręgosłup, na basenie, nordic walking wyjazdów integracyjnych, wyjść kulturalnych. Odbiorcami projektu będzie grupa 25 osób starszych (50+) w każdym Klubie (razem 50 osób)- zameldowanie na terenie os. Barskie i Millenium.

Opis projektu

Przedmiotem działalności Klubu Seniora pn. „Klub aktywnego seniora” jest wsparcie i aktywizacja osób starszych, poprawa jakości życia osób w okresie późnej dorosłości poprzez promocję aktywności intelektualnej, fizycznej i emocjonalnej oraz solidarności społecznej, wzmocnienie pozycji seniorów w lokalnym środowisku, integracja seniorów, wzbogacenie oferty wolno-czasowej dla osób starszych służącej zdrowemu stylowi życia. Celem głównym projektu jest zmniejszenie poczucia osamotnienia i izolacji społecznej osób starszych. Działalność będzie prowadzona na terenie dwóch Osiedli: - Osiedle Millenium i Barskie.  Spotkania w każdym z klubów odbywać się będą - 5 razy w tygodniu przez 4 godziny dziennie w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.  Celem jest integracja, wymiana myśli i doświadczeń, poznawanie siebie na wzajem, środowiska, regionu, a także jego bogatej historii. Jednak priorytetem spotkań jest tworzenie więzi międzyludzkich, o które tak trudno w dzisiejszym zmaterializowanym świecie. Tempo życia, pogoń za pracą i karierą wyparły z życia społeczeństw wartości, które niegdyś stanowiły o ich mocy, tj.
wzajemną solidarność, empatię, szacunek dla innych i wierność tradycji. Działaniami realizowanymi w Klubie seniora będą:
a) Warsztaty komputerowe (1 x w tyg.)
b) Warsztaty decoupage i manualne(l x w tyg.)
c) Warsztaty z rękodzieła artystycznego (1 x w tyg.)
d) Zajęcia zdrowy kręgosłup (Ix w tyg.)
e) Zajęcia gimnastyczne na basenie (1 x w tyg.)
f) Wyjazdy integracyjne (4 wyjazdy w ciągu roku, jeden wyjazd na kwartał)
g) Wyjścia kulturalne np. wyjścia do kina (1 x w miesiącu)
h) Warsztaty kulinarne
i) działania wokół nowych technologii (młodzi przewodnikami starszych po świecie techniki - np. obsługa telefonów komórkowych, aparatów cyfrowych, komputerów, sprzętu AGD i RTV),
j) Zajęcia Nordic Walking
Z uczestnictwa w ośrodkach korzystać będą osoby w jesieni życia, wymagające wsparcia w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, w dostosowaniu się do szybko zmieniających się warunków życia, które jednocześnie mają do przekazania młodemu pokoleniu zasób umiejętności i wiedzy związanej z tradycją mającej lokalny charakter. Odbiorcami w/w projektu będzie grupa 25 osób starszych (50+) w każdym z dwóch Klubów wsparcia, którzy posiadają zameldowanie stałe lub czasowe na terenie Osiedla Millenium oraz Barskie.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Głównym problemem na jaki chcemy odpowiedzieć jest to iż, społeczeństwo Nowego Sącza starzeje się. „Prognoza demograficzna wskazuje na to, że w Nowym Sączu zachodzić będą procesy charakterystyczne dla starzenia się ludności. Można więc spodziewać się spadku wskaźnika ludności w wieku przedprodukcyjnym oraz wzrost wskaźnika ludności w wieku poprodukcyjnym Skutkiem tych procesów będzie systematyczne zmniejszanie się liczby ludności”. Wiele osób nie ma siły ani motywacji, ani potrzeby wychodzenia z przysłowiowych czterech ścian. Takie postawy sprzyjają szybszemu postępowaniu procesów chorobowych i sprawiają, że osoba niesamodzielna staje się coraz bardziej dysfunkcyjna. Takie sytuacje życiowe skutkują też powstawaniem i narastaniem problemów w kwestiach natury formalno-prawnej. Spotkania w Klubie Aktywnego Seniora  będą dobrym sposobem na poznanie nowych i ciekawych ludzi. Tego rodzaju integracja korzystnie wpływa na psychikę osób starszych i spowolni  procesy starzenia.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Koszt zatrudnienia kierownika ośrodka (umowa cywilno-prawna 1200 zł x 12 mc-y)14 400 zł
2Koszt zatrudnienia opiekuna merytorycznego (umowa cywilnoprawna 1200 zł x 12 mc-y)14 400 zł
3Koszt zatrudnienia opiekuna merytorycznego (umowa cywilnoprawna 1200 zł x 12 mc-y)14 400 zł
4Wyposażenie klubu: koszt zakupu prasy do kącika prasowego, gier towarzyskich, drobnego poczęstunku (kawa, herbata, ciasta itp.)2 400 zł
5Warsztaty komputerowe 21 600 zł
6Warsztaty decoupage3 500 zł
7Warsztaty z rękodzieła artystycznego2 000 zł
8Zajęcia zdrowy kręgosłup 7 200 zł
9Zajęcia gimnastyczne na basenie 4 700 zł
10Wyjazdy integracyjne (4 wyjazdy)28 000 zł
11Wyjścia do kina (16zł/ 1 bilet x 25 os x 12 wejść x 2 kluby)9 600 zł
12Warsztaty kulinarne5 000 zł
13Nordic walking (40zł/ 1 kijki x 25 osóbx 2 kluby)2 000 zł
14Koszt zatrudnienia księgowego 4 800 zł
15Wynajem pomieszczenia na ul. M. Konopnickiej 3 4 980 zł
16Wynajem pomieszczenia na ul. Barskiej 2 7 470 zł
Łącznie: 146 450 zł

Wnioskodawca wycofał projekt