projekt nr 14

14. Poprawa bezpieczeństwa pieszych na osiedlu Poręba Mała


Lokalizacja

ul. Juranda dz. nr 275/1 obr. 115

Skrócony opis projektu

Projekt zakłada rozbudowę istniejącego już fragmentu chodnika przy ul. Juranda. Długość projektowanego chodnika to ok. 90 mb na szerokość 2 m.

Opis projektu

Projekt zakłada rozbudowę istniejącego już fragmentu chodnika przy ul. Juranda na działce miejskiej 275/1 obr. 115. Długość projektowanego chodnika to ok. 90 mb na szerokość 2 m. W projekcie należy ująć kompletne wykonanie infrastruktury na co składają się:
- Wykonanie prac ziemnych
- Wykonanie podbudowy  
- Wykonanie odwodnienia
- Montaż krawężników
- Ułożenie kostki

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Ulica Juranda jest drogą o dużym natężeniu ruchu, jeżdżą nią również autobusy MPK. Ulica ta jest drogą, którą dzieci uczęszczają do szkoły podstawowej, która ulokowana jest na skrzyżowaniu z ul. Mała Poręba. Nasze osiedle jest drugim co do wielkości osiedlem w Nowym Sączu, jednak jeśli chodzi o infrastrukturę chodnikowa to tylko dwie ulice posiadają taką infrastrukturę, jednak nie jest ona wykonana na całości ulicy a jedynie fragmentarycznie. Aktualny projekt jest kontynuacją projektu zapoczątkowanego edycją budżetu obywatelskiego w 2018 roku, który planowany był na wybudowanie całości odcinka, jednak z powodu ograniczonej kwoty etap został zakończony przy numerze 62. Mając powyższe na uwadze oraz bezpieczeństwo pieszych w szczególności dzieci idących do i z szkoły projekt należy uznać za zasadny.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Budowa chodnika wraz z odwodnieniem 75 000 zł

Załączniki