projekt nr 16

16. Odwodnienie części ulicy Mała Góra w kierunku potoku Jamniczka poprzez ułożenie płytkościeków, Osiedle Zawada.


Lokalizacja

Ul. Mała Góra, dz. ewid. nr 161/3, obręb 117 Nowy Sącz.

Skrócony opis projektu

Odwodnienie części ulicy Mała Góra w kierunku potoku Jamniczka poprzez ułożenie płytkościeków na dł. 90 mb, szer. 50cm.

Opis projektu

Odwodnienie części ulicy Mała Góra w kierunku potoku Jamniczka poprzez ułożenie płytkościeków na dł. 90 mb, szer. 50cm, dz. ew. nr 161/3, obręb 117.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym, w tym wyasfaltowanie jezdni i pobocza w połączeniu z brakiem urządzeń odwadniających spowodowało koncentrację wody na końcowym odcinku ul. Mała Góra w kier. pot. Jamniczka. Stan ten stwarza niebezpieczeństwo w ruchu drogowych w szczególności w okresie zimowym (oblodzenie jezdni). Dodatkowo woda zalewa studzienki kanalizacji sanitarnej zwiększając koszty pracy oczyszczalni ścieków. Beneficjentami projektu będą wszyscy mieszkańcy i przyjezdni korzystający z ul Mała Góra.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
190 mb płytkościeków szer. 50cm10 800 zł

Realizacja projektu miałaby przebiegać po terenach nie będących własnością miasta. Niezgodny § 5 ust.1 pkt. 5 Uchwały nr XIII/133/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dn. 21.05.2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania procedury budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza oraz wymogów formalnych jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego