projekt nr 96

96. Zielone Płuca Nowego Sącza-Osiedle Barskie


Lokalizacja

Tereny zielone przy rzece Łubince-Obręb 019, Działki ewidencyjne 32 oraz 8/3.

Skrócony opis projektu

Projekt polega na wysianiu łąk kwietnych i zasadzeniu krzewów na terenach zielonych wzdłuż brzegu Łubinki.Celem projektu jest przeciwdziałanie skutkom zanieczyszczenia powietrza w Nowym Sączu oraz zwiększenie obszaru i jakości terenów zielonych, co doprowadzi do zmniejszenia odczuwalnej temperatury w gorące dni oraz lepszego stanu środowiska.

Opis projektu

Projekt polega na zakupie i nasadzeniu  krzewów oraz łąk kwietnych.
Celem projektu jest przeciwdziałanie skutkom zanieczyszczonego powietrza w Nowym Sączu, zapewnienie mieszkańcom możliwości oddychania świeżym, pozbawionym zanieczyszczeń powietrzem. Różnorakie rośliny produkują tlen i pochłaniają dwutlenek węgla oraz absorbują pyły zawieszone PM10. Drzewa, łąki i krzewy pochłaniają i neutralizują substancje toksyczne, takie jak: dwutlenek węgla, dwutlenek siarki oraz metale ciężkie. Najdoskonalej filtruje powietrze las świerkowy. Ale nawet świerkowy żywopłot, posadzony wzdłuż ruchliwej ulicy, potrafi zatrzymać do 70% zanieczyszczeń.
Roślinność odgrywa także ważną rolę w redukcji emisji gazów cieplarnianych i produkcji tlenu. Jedno niewielkie drzewo wytwarza rocznie około 118 kg tlenu. Dla porównania jeden dorosły człowiek w tym okresie potrzebuje około 176 kg tlenu. Średnio typowe drzewo absorbuje odpowiednio 1 tonę dwutlenku węgla na każdy metr sześcienny przyrostu i
produkuje przy tym 727 kg życiodajnego tlenu. Na podstawie wielu badań w zakresie intensywności procesu
fotosyntezy wynika, że z 1 m2 powierzchni liściowej drzew i krzewów dostaje się do powietrza atmosferycznego w
ciągu okresu wegetacyjnego od 0,5 do ponad 1 kg czystego tlenu. Do drzew dostarczających największe ilości
tlenu należą: buk pospolity (1,1 kg), klon (1,1 kg), robinia akacjowa (1,1 kg), wierzba krucha i dąb (0,8 kg), lipa i jesion
(0,7 kg). Podobne ilości tlenu wydzielają drzewa szpilkowe, takie jak sosna. Jedno drzewo produkuje w ciągu roku tyle
tlenu, ile zużywa człowiek w ciągu 2 lat życia.
Rośliny odgrywają także niezastąpiona rolę w przeciwdziałaniu powodziom i spowalnianiu procesów erozji. W miastach regulują klimat otoczenia łagodząc nagłe zmiany temperatury i zwiększając wilgotność powietrza. Dobroczynny wpływ zieleni na jakość powietrza wynika z procesów transpiracji, czyli parowania wody poprzez niewielkie pory znajdujące się na liściach i łodygach. Ilość wody uwolnionej w ten sposób przez jedno drzewo może wynieść w ciągu doby od 200 do nawet 400 litrów. Proces parowania, pochłania ciepło, dlatego w sąsiedztwie drzew w upalny dzień temperatura może się obniżyć nawet o 11 stopni C.  
Zieleń miejska działa więc jak termostat, który reguluje temperaturę otoczenia. Zimą drzewa chronią przed wychładzającymi wiatrami, a latem zieleń naturalnie klimatyzuje nasze mieszkania. Drzewa, krzewy i łąki bezsprzecznie poprawiają jakość powietrza, którym oddychamy. Szczególnie latem zwiększają jego wilgotność i przeciwdziałają podtopieniom stymulując wchłanianie wody opadowej przez glebę. Wreszcie dają schronienie pożytecznym organizmom, produkują tlen i pochłaniają dwutlenek węgla. Innymi słowy świadczą nam rozmaite, bezcenne usługi ekosystemowe.
Zieleń jest również ważnym elementem układów przestrzennych miast i jego estetyki. Stanowi często o ich prestiżu i atrakcyjności.  Od jej obecności i stanu zdrowotnego zależy różnorodność biologiczna środowiska naturalnego. Szczególnie warte zwrócenia uwagi są tu łąki kwietne, dające schronienie wielu pożytecznym owadom, których to drastyczny ubytek widzimy w ostatnich latach. Łąki kwietne mają też niewątpliwą zaletę w postaci mniejszych nakładów pracy potrzebnych do ich utrzymania oraz są trwałym elementem zieleni miejskiej, nie wymagającym ponownych nasadzeń.
Otaczanie zielenią terenów zabaw dziecięcych, skwerów, osiedli, itp. niezwykle korzystnie wpływa również na zdrowie i prawidłowy rozwój człowieka.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Nowy Sącz od lat zmaga się z problemem fatalnego stanu powietrza. Najbardziej szkodliwe są cząstki zawieszone w
powietrzu o rozmiarach mniejszych niż 5,0µm, które nie ulegają sedymentacji. Rozpylone w powietrzu wdychane są wraz z powietrzem do organizmu. Jakość powietrza ma ogromny wpływ na nasz stan zdrowia. Badania naukowe dowodzą, że obszary zielone w miastach mają wpływ na czystość powietrza, a sadzenie roślin przyczynia się do poprawy jakości powietrza. Drzewa, krzewy i łąki kwietne pełnią ważną rolę w odfiltrowaniu cząstek stałych z zanieczyszczeń. Dodatkowo drzewa uczestniczą również w redukcji gazów cieplarnianych, w procesie fotosyntezy wykorzystują dwutlenek węgla, w zamian uwalniając życiodajny tlen. Zieleń miejska reguluje również temperaturę otoczenia i wilgotność. Nie do przecenienia są funkcje przyrodnicze terenów zielonych, głównie jako siedlisk roślin i zwierząt. Na realizacji projektu skorzystają wszyscy mieszkańcy Nowego Sącza, szczególnie osoby starsze i dzieci.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup i nasadzenie łąk kwietnych40 000 zł
2Zakup i nasadzenie krzewów400 zł
Łącznie: 40 400 zł