projekt nr 79

79. Zielone Płuca Nowego Sącza-Osiedle Przydworcowe


Lokalizacja

Tereny zielone i pasy zieleni wzdłuż Alei Batorego.
Tereny zielone i pasy zieleni wzdłuż ulicy Bolesława Limanowskiego.

Możliwe inne przydrożne tereny zielone oraz pasy zieleni wskazane przez wykonawcę projektu.

Na podstawie:
https://sip.nowysacz.pl/imap/

Skrócony opis projektu

Projekt polega na zasadzeniu drzew, krzewów i wysianiu łąk kwietnych na terenach zielonych i pasach zieleni wzdłuż Alei Batorego i ulicy Bolesława Limanowskiego. Celem projektu jest przeciwdziałanie skutkom zanieczyszczenia powietrza w Nowym Sączu oraz zwiększenie obszaru terenów zielonych, co doprowadzi do zmniejszenia się odczuwalnej temperatury w gorące dni oraz lepszego stanu środowiska.

Opis projektu

Projekt polega na zakupie i nasadzeniu drzew, krzewów oraz łąk kwietnych.
Celem projektu jest przeciwdziałanie skutkom zanieczyszczonego powietrza w Nowym Sączu, zapewnienie mieszkańcom możliwości oddychania świeżym, pozbawionym zanieczyszczeń powietrzem. Różnorakie rośliny produkują tlen i pochłaniają dwutlenek węgla oraz absorbują pyły zawieszone PM10. Drzewa, łąki i krzewy pochłaniają i neutralizują substancje toksyczne, takie jak: dwutlenek węgla, dwutlenek siarki oraz metale ciężkie. Najdoskonalej filtruje powietrze las świerkowy. Ale nawet świerkowy żywopłot, posadzony wzdłuż ruchliwej ulicy, potrafi zatrzymać do 70% zanieczyszczeń.
Roślinność odgrywa także ważną rolę w redukcji emisji gazów cieplarnianych i produkcji tlenu. Jedno niewielkie drzewo wytwarza rocznie około 118 kg tlenu. Dla porównania jeden dorosły człowiek w tym okresie potrzebuje około 176 kg tlenu. Średnio typowe drzewo absorbuje odpowiednio 1 tonę dwutlenku węgla na każdy metr sześcienny przyrostu i
produkuje przy tym 727 kg życiodajnego tlenu. Na podstawie wielu badań w zakresie intensywności procesu
fotosyntezy wynika, że z 1 m2 powierzchni liściowej drzew i krzewów dostaje się do powietrza atmosferycznego w
ciągu okresu wegetacyjnego od 0,5 do ponad 1 kg czystego tlenu. Do drzew dostarczających największe ilości
tlenu należą: buk pospolity (1,1 kg), klon (1,1 kg), robinia akacjowa (1,1 kg), wierzba krucha i dąb (0,8 kg), lipa i jesion
(0,7 kg). Podobne ilości tlenu wydzielają drzewa szpilkowe, takie jak sosna. Jedno drzewo produkuje w ciągu roku tyle
tlenu, ile zużywa człowiek w ciągu 2 lat życia.
Rośliny odgrywają także niezastąpiona rolę w przeciwdziałaniu powodziom i spowalnianiu procesów erozji. W miastach regulują klimat otoczenia łagodząc nagłe zmiany temperatury i zwiększając wilgotność powietrza. Dobroczynny wpływ zieleni na jakość powietrza wynika z procesów transpiracji, czyli parowania wody poprzez niewielkie pory znajdujące się na liściach i łodygach. Ilość wody uwolnionej w ten sposób przez jedno drzewo może wynieść w ciągu doby od 200 do nawet 400 litrów. Proces parowania, pochłania ciepło, dlatego w sąsiedztwie drzew w upalny dzień temperatura może się obniżyć nawet o 11 stopni C.  
Zieleń miejska działa więc jak termostat, który reguluje temperaturę otoczenia. Zimą drzewa chronią przed wychładzającymi wiatrami, a latem zieleń naturalnie klimatyzuje nasze mieszkania. Drzewa, krzewy i łąki bezsprzecznie poprawiają jakość powietrza, którym oddychamy. Szczególnie latem zwiększają jego wilgotność i przeciwdziałają podtopieniom stymulując wchłanianie wody opadowej przez glebę. Wreszcie dają schronienie pożytecznym organizmom, produkują tlen i pochłaniają dwutlenek węgla. Innymi słowy świadczą nam rozmaite, bezcenne usługi ekosystemowe.
Zieleń jest również ważnym elementem układów przestrzennych miast i jego estetyki. Stanowi często o ich prestiżu i atrakcyjności.  Od jej obecności i stanu zdrowotnego zależy różnorodność biologiczna środowiska naturalnego. Szczególnie warte zwrócenia uwagi są tu łąki kwietne, dające schronienie wielu pożytecznym owadom, których to drastyczny ubytek widzimy w ostatnich latach. Otaczanie zielenią terenów zabaw dziecięcych, skwerów, osiedli, itp. niezwykle korzystnie wpływa również na zdrowie i prawidłowy rozwój człowieka.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Nowy Sącz od lat zmaga się z problemem fatalnego stanu powietrza. Najbardziej szkodliwe są cząstki zawieszone w
powietrzu o rozmiarach mniejszych niż 5,0µm, które nie ulegają sedymentacji. Rozpylone w powietrzu wdychane są wraz z powietrzem do organizmu. Jakość powietrza ma ogromny wpływ na nasz stan zdrowia. Badania naukowe dowodzą, że obszary zielone w miastach mają wpływ na czystość powietrza, a sadzenie roślin przyczynia się do poprawy jakości powietrza. Drzewa, krzewy i łąki kwietne pełnią ważną rolę w odfiltrowaniu cząstek stałych z zanieczyszczeń. Dodatkowo drzewa uczestniczą również w redukcji gazów cieplarnianych, w procesie fotosyntezy wykorzystują dwutlenek węgla, w zamian uwalniając życiodajny tlen. Zieleń miejska reguluje również temperaturę otoczenia i wilgotność. Nie do przecenienia są funkcje przyrodnicze terenów zielonych, głównie jako siedlisk roślin i zwierząt. Na realizacji projektu skorzystają wszyscy mieszkańcy Nowego Sącza, szczególnie osoby starsze i dzieci.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1krzewy iglaste7 000 zł
2łąki kwiatowe 60 000 zł
3krzewy liściaste7 000 zł
Łącznie: 74 000 zł

Wnioskodawca wycofał projekt