projekt nr 112

112. Modernizacja i dostosowanie obiektu boiska sportowego do potrzeb mieszkańców oraz na cele integracyjne.


Lokalizacja

Boisko sportowe ul. Freislera 10

Skrócony opis projektu

Celem projektu jest dostosowanie istniejącego boiska i jego wyposażenia do standardów bezpieczeństwa umożliwiających korzystanie z obiektu przez szerokie grono użytkowników zarówno na cele sportowe, jak i integracji środowiska Podopiecznych Stowarzyszenia RiPDNRiU "Nadzieja" i ich rodzin z mieszkańcami osiedla Gorzków oraz rodzinami korzystającymi z pobliskiego przedszkola.

Opis projektu

Boisko sportowe przy ulicy Freislera stanowi integralną część obiektów użytkowanych obecnie przez Stowarzyszenie RiPDNRiU "Nadzieja". Ze względu na charakter placówki i rodzaj prowadzonych w niej zajęć boisko nie jest obciążone stałymi zajęciami organizowanymi na świeżym powietrzu, co stwarza możliwość udostępnienia boiska na potrzeby zarówno funkcjonującego w sąsiedztwie przedszkola, jak i mieszkańców osiedla Gorzków. Z obserwacji wynika , iż boisko cieszy się dużym zainteresowaniem przede wszystkim dzieci i młodzieży jako teren gry w piłkę nożną. Istniejące wyposażenie boiska w szczególności bramki oraz piłkołapy wykazują duży stopień zużycia i w przypadku bramek wymagana będzie ich wymiana, natomiast w przypadku piłkołapów konieczne będzie dokonanie częściowej wymiany, a częściowo ich naprawy. Konieczne jest właściwe zabezpieczenie posadowienia bramek, tak aby nie stwarzały one zagrożenia dla użytkowników. Niezbędne jest wykonanie utwardzenia przejazdu między parkingiem budynku Stowarzyszenia RIPDNRiU "Nadzieja" od strony wschodniej a sąsiadującym z nim budynkiem sportowym o nawierzchni asfaltowej oraz modernizacja bramy wjazdowej w celu dostosowania jej paramentów do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.
Przedstawiciele Stowarzyszenia "Nadzieja", w ramach przeprowadzonych z nimi rozmów, deklarują daleko idącą współpracę przy realizacji projektu, zastrzegając jednak, iż forma prawna na podstawie, której Stowarzyszenie korzysta z obiektów przy Freislera 10 zobowiązuje Stowarzyszenie do uzyskania zgody władz miasta na ewentualne użyczenie innemu podmiotowi np. spółdzielni mieszkaniowej bądź radzie osiedla. Z drugiej jednak strony ze względu na charakter prowadzonej działalności Stowarzyszenie nie może podjąć się opieki i wykonywania prac remontowych w przypadku wielofunkcyjnego boiska dostępnego dla ogółu mieszkańców.
Ze swej strony Stowarzyszenie jest zainteresowane organizacją na boisku różnego rodzaju imprez z udziałem mieszkańców, które pozwalałyby na integrację Podopiecznych z mieszkańcami osiedla Gorzków  umożliwiając lepsze rozumienie problemów środowiska osób niepełnosprawnych wśród mieszkańców, a równocześnie dawałyby możliwość przyjemnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Ze strony Stowarzyszenia proponowane jest zorganizowanie w okresie jesiennym ramach projektu turnieju w grillowaniu, w którym mogłyby wziąć udział reprezentacje mieszkańców osiedla i  Stowarzyszenia.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Celem realizacji projektu jest stworzenie warunków i możliwości bezpiecznego użytkowania na potrzeby mieszkańców osiedla sporadycznie wykorzystywanego boiska sportowego. Dodatkowym walorem projektu jest to, iż jego realizacja umożliwi integrację społeczności osiedla z Podopiecznymi Stowarzyszenia "Nadzieja".

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Modernizacja wyposażenia boiska90 000 zł
2Organizacja integracyjnych imprez plenerowych20 000 zł
3Wykonannie utwardzenia przejazdu między parkingiem budynku oraz modernizacja bramy wjazdowej 3 700 zł
Łącznie: 113 700 zł