projekt nr 87

87. Remont i modernizacja pomnika mjr Henryka Sucharskiego przy ul. Sucharskiego.


Lokalizacja

Pomnik przy ul. Sucharskiego na Osiedlu Westerplatte

Skrócony opis projektu

Remont i modernizacja pomnika mjr Henryka Sucharskiego na Osiedlu Westerplatte:
- odnowienie cokołu,
- uzupełnienie popękanych płytek na pomniku,
- pomalowanie stalowego masztu oraz znicza,
- wymiana chodnika wokół pomnika,
- likwidacja lub rozbudowa ślepego chodnika przed pomnikiem (wejście na pomnik jest również z boku po schodach),
- podświetlenie pomnika z dołu do strony ziemi (2 punkty świet

Opis projektu

Remont chodnika mjr Henryka Sucharskiego wymaga pilnego i gruntowego remontu a zwłaszcza jego otoczenia, odpadające kamienie, kruszący się beton, popękane płytki na pomniku z roku na rok pogarszają wygląd i stan pomnika. Znajdujący się przed pomnikiem ślepy chodnik wymaga wymiany i rozbudowy lub jego likwidacji. W ramach modernizacji należy wykonać podświetlenie pomnika poprzez zamontowanie 2 punktów świetlnych skierowanych na pomnik od dołu. Modernizacji wymaga również stalowy maszt oraz znicz.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Pomnik nadzorowany jest przez Urząd Miasta Nowego Sącza, który prowadzi prace porządkowe – koszenie trawy, przycinanie krzewów i drzew oraz prace konserwacyjne – malowanie masztu itp. W najbliższej okolicy omawianego pomnika zostały wykonane prace remontowe i modernizacyjne ciągów pieszych oraz remont ul. Sucharskiego.  Konieczny remont niszczejącego pomnika oraz jego modernizacja poprawi estetykę osiedla w tym rejonie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonanie remontu pomnika 30 000 zł
2Wymiana chodnika wokół pomnika (likwidacja lub rozbudowa ślepego chodnika ok. 25 m) 20 000 zł
3Wykonanie podświetlenia (2 punkty od dołu) 18 000 zł
4Nowe nasadzenia krzewów 2 300 zł
Łącznie: 70 300 zł

Realizacja projektu miałaby przebiegać po terenach nie będących własnością miasta. Projekt niezgodny z § 5 ust. 1 pkt. 5 Uchwały nr XIII/133/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dn. 21.05.2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania procedury budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza oraz wymogów formalnych jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego